فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شما هم از این ریا انجام دهید

مرحوم شیخ مرتضی انصاری - قدس سره - همه روزه به زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی - علیه السلام - مشرف می شد و زیارت جامعه را می خواند روزی شخصی از غرض ورزان به مرحوم شیخ گفت: تا کی این همه ریاکاری؟ شیخ با کمال متانت و خوشروئی فرمودند: شما هم این ریا را انجام دهید.(923)
- سید ابوالحسن اصفهانی

سید ابوالحسن اصفهانی از راه رفتن او فهمید که لیاقت ندارد

شخصی از یک شهری به نجف اشرف نزد سید ابوالحسن اصفهانی رسیده و از وکیل سید در آن شهر شکایت کرد. سید آن وکیل را طلبید، وکیل به نجف آمد در حالی که منزل سید پر از جمعیت بود بر ایشان وارد شد و در مجلس نشست تا مجلس خلوت شد سید او را نزد خود طلبید و به او گفت: شما دیگر همین جا بمانید و لازم نیست دیگر به آن شهر بروید.
وکیل نیز بدون اینکه چیزی بگوید مجلس را ترک کرده و رفت حاضرین در مجلس از سید پرسیدند: چرا تحقیق نکردید؟ سید فرمود: من او را برای تحقیق طلبیدم ولی چون راه رفتنش را در این مجلس مشاهده کردم دانستم که او صلاحیت اداره آن شهر را ندارد ولی نخواستم او را ناراحت کنم از او خواستم که در نجف بماند.(924)
- لیاقت

سید ابوالحسن اصفهانی از راه رفتن او فهمید که لیاقت ندارد

شخصی از یک شهری به نجف اشرف نزد سید ابوالحسن اصفهانی رسیده و از وکیل سید در آن شهر شکایت کرد. سید آن وکیل را طلبید، وکیل به نجف آمد در حالی که منزل سید پر از جمعیت بود بر ایشان وارد شد و در مجلس نشست تا مجلس خلوت شد سید او را نزد خود طلبید و به او گفت: شما دیگر همین جا بمانید و لازم نیست دیگر به آن شهر بروید.
وکیل نیز بدون اینکه چیزی بگوید مجلس را ترک کرده و رفت حاضرین در مجلس از سید پرسیدند: چرا تحقیق نکردید؟ سید فرمود: من او را برای تحقیق طلبیدم ولی چون راه رفتنش را در این مجلس مشاهده کردم دانستم که او صلاحیت اداره آن شهر را ندارد ولی نخواستم او را ناراحت کنم از او خواستم که در نجف بماند.(925)
- صبر