فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مقدس اردبیلی خود را مغلوب نشان داد که شکوه شیخ بها نشکند

مرحوم شیخ بها(ره) همراه یکی از پادشاهان صفوی به نجف اشرف آمدند و با مرحوم مقدس اردبیلی ملاقاتی به عمل آوردند، سخن در میان شیخ و مقدس زیاد رد و بدل شد تا اینکه شیخ ظاهراً بر مقدس غالب گردید ولی همین که مجلس باعث بحث تمام شد، مرحوم مقدس دست شیخ را گرفت و به گوشه ای خلوت برد و بر سخنان شیخ اشکال کرد به طوری که شیخ بها به اشتباهش پی برد و به صحیح بودن کلام مقدس اردبیلی اعتراف کرد، شیخ رو به مقدس کرده گفت: چرا در مجلس شاه این ایرادها را نگفتی؟
مقدس فرمود: چون تو شیخ الاسلام در ایران هستی و شاه تو را به عظمت و بزرگی نگاه می کند، اگر من در مقابل شاه بر تو غالب می شدم، از عظمت و مقام تو در نزد شاه کاسته می شد و آن شکوه و احترامی که نزد شاه داری از بین می رفت و اگر تو در نزد شاه بر من غالب شوی در نزد شاه بیشتر عزیز و محترم می شدی و من به جهت رعایت این جهات اگر مغلوب شدم اهمیتی ندارد چون من طلبه ای از طلاب نجف هستم و درجه و مقام علمی من کاری را از پیش نمی برد، لذا من در حضور شاه جواب نگفتم اما موضوع را الان به شما گفتم چون خواستم حق را اظهار کنم.(919)
- شیخ بهائی

مقدس اردبیلی خود را مغلوب نشان داد که شکوه شیخ بها نشکند

مرحوم شیخ بها(ره) همراه یکی از پادشاهان صفوی به نجف اشرف آمدند و با مرحوم مقدس اردبیلی ملاقاتی به عمل آوردند، سخن در میان شیخ و مقدس زیاد رد و بدل شد تا اینکه شیخ ظاهراً بر مقدس غالب گردید ولی همین که مجلس باعث بحث تمام شد، مرحوم مقدس دست شیخ را گرفت و به گوشه ای خلوت برد و بر سخنان شیخ اشکال کرد به طوری که شیخ بها به اشتباهش پی برد و به صحیح بودن کلام مقدس اردبیلی اعتراف کرد، شیخ رو به مقدس کرده گفت: چرا در مجلس شاه این ایرادها را نگفتی؟
مقدس فرمود: چون تو شیخ الاسلام در ایران هستی و شاه تو را به عظمت و بزرگی نگاه می کند، اگر من در مقابل شاه بر تو غالب می شدم، از عظمت و مقام تو در نزد شاه کاسته می شد و آن شکوه و احترامی که نزد شاه داری از بین می رفت و اگر تو در نزد شاه بر من غالب شوی در نزد شاه بیشتر عزیز و محترم می شدی و من به جهت رعایت این جهات اگر مغلوب شدم اهمیتی ندارد چون من طلبه ای از طلاب نجف هستم و درجه و مقام علمی من کاری را از پیش نمی برد، لذا من در حضور شاه جواب نگفتم اما موضوع را الان به شما گفتم چون خواستم حق را اظهار کنم.(920)
- تدبیر

مقدس اردبیلی خود را مغلوب نشان داد که شکوه شیخ بها نشکند

مرحوم شیخ بها(ره) همراه یکی از پادشاهان صفوی به نجف اشرف آمدند و با مرحوم مقدس اردبیلی ملاقاتی به عمل آوردند، سخن در میان شیخ و مقدس زیاد رد و بدل شد تا اینکه شیخ ظاهراً بر مقدس غالب گردید ولی همین که مجلس باعث بحث تمام شد، مرحوم مقدس دست شیخ را گرفت و به گوشه ای خلوت برد و بر سخنان شیخ اشکال کرد به طوری که شیخ بها به اشتباهش پی برد و به صحیح بودن کلام مقدس اردبیلی اعتراف کرد، شیخ رو به مقدس کرده گفت: چرا در مجلس شاه این ایرادها را نگفتی؟
مقدس فرمود: چون تو شیخ الاسلام در ایران هستی و شاه تو را به عظمت و بزرگی نگاه می کند، اگر من در مقابل شاه بر تو غالب می شدم، از عظمت و مقام تو در نزد شاه کاسته می شد و آن شکوه و احترامی که نزد شاه داری از بین می رفت و اگر تو در نزد شاه بر من غالب شوی در نزد شاه بیشتر عزیز و محترم می شدی و من به جهت رعایت این جهات اگر مغلوب شدم اهمیتی ندارد چون من طلبه ای از طلاب نجف هستم و درجه و مقام علمی من کاری را از پیش نمی برد، لذا من در حضور شاه جواب نگفتم اما موضوع را الان به شما گفتم چون خواستم حق را اظهار کنم.(921)
- شیخ انصاری