فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

هوشمندی و آگاهی از مسائل لازمه عالم است

پیامبر خدا فرمود: من تقدم علی المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین.(888)
پیامبر اکرم با کلمه خیانت تعبیر فرموده است. و موضوع کاملاً روشن است. و آیا غیر از این خواهد بود؟ و آن ترک هوای نفسی که گفته اند نخستین آن این است که کسانی که در خود همه آن مواهب را ندارند دست به این کار نزنند.
یا اگر کسی در رأس هست، یا ممکن است باشد، که حصول (وحدت کلمه) بر او آسانتر و مترقب تر است، آنان کنار روند، و برخلاف مصالح اسلام گام بر ندارند، و برای چهل روز ریاست دنیای فانی اقدام به تکثیر رساله و تشتیت جبهه مذهبی نکنند، در بالا دیدیم که این عمل از طرف شارع صریحاً خیانت دانسته شده است خیانت به اسلام و نوامیس اسلام و حفظ اسلام، و پیشرفت اسلام و خیانت به قرآن و قبله و خیانت به امت و مصالح امت.
و آنکه افضل تعبیر فرموده است نه - مثلاً - (افقه) فی الدین یا اعلم... شاید مشعر به این نکته باشد که در زعیم افضلیت شرط است یعنی جامعیت عامه نسبت به خصوصیات لازمه، نه تنها جهت خاص و صرفاً داشتن یک تخصص ولو در حد نهائی.(889)
- فضل

هوشمندی و آگاهی از مسائل لازمه عالم است

پیامبر خدا فرمود: من تقدم علی المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین.(890)
پیامبر اکرم با کلمه خیانت تعبیر فرموده است. و موضوع کاملاً روشن است. و آیا غیر از این خواهد بود؟ و آن ترک هوای نفسی که گفته اند نخستین آن این است که کسانی که در خود همه آن مواهب را ندارند دست به این کار نزنند.
یا اگر کسی در رأس هست، یا ممکن است باشد، که حصول (وحدت کلمه) بر او آسانتر و مترقب تر است، آنان کنار روند، و برخلاف مصالح اسلام گام بر ندارند، و برای چهل روز ریاست دنیای فانی اقدام به تکثیر رساله و تشتیت جبهه مذهبی نکنند، در بالا دیدیم که این عمل از طرف شارع صریحاً خیانت دانسته شده است خیانت به اسلام و نوامیس اسلام و حفظ اسلام، و پیشرفت اسلام و خیانت به قرآن و قبله و خیانت به امت و مصالح امت.
و آنکه افضل تعبیر فرموده است نه - مثلاً - (افقه) فی الدین یا اعلم... شاید مشعر به این نکته باشد که در زعیم افضلیت شرط است یعنی جامعیت عامه نسبت به خصوصیات لازمه، نه تنها جهت خاص و صرفاً داشتن یک تخصص ولو در حد نهائی.(891)
- مرجعیت

هوشمندی و آگاهی از مسائل لازمه عالم است

پیامبر خدا فرمود: من تقدم علی المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین.(892)
پیامبر اکرم با کلمه خیانت تعبیر فرموده است. و موضوع کاملاً روشن است. و آیا غیر از این خواهد بود؟ و آن ترک هوای نفسی که گفته اند نخستین آن این است که کسانی که در خود همه آن مواهب را ندارند دست به این کار نزنند.
یا اگر کسی در رأس هست، یا ممکن است باشد، که حصول (وحدت کلمه) بر او آسانتر و مترقب تر است، آنان کنار روند، و برخلاف مصالح اسلام گام بر ندارند، و برای چهل روز ریاست دنیای فانی اقدام به تکثیر رساله و تشتیت جبهه مذهبی نکنند، در بالا دیدیم که این عمل از طرف شارع صریحاً خیانت دانسته شده است خیانت به اسلام و نوامیس اسلام و حفظ اسلام، و پیشرفت اسلام و خیانت به قرآن و قبله و خیانت به امت و مصالح امت.
و آنکه افضل تعبیر فرموده است نه - مثلاً - (افقه) فی الدین یا اعلم... شاید مشعر به این نکته باشد که در زعیم افضلیت شرط است یعنی جامعیت عامه نسبت به خصوصیات لازمه، نه تنها جهت خاص و صرفاً داشتن یک تخصص ولو در حد نهائی.(893)
- مرجعیت