فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چند روایت در خصوص آگاهی و علم

علی علیه السلام فرموده است لکل شی ء زکاة و زکاة العقل احتمال الجهال ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبة المریض، عنوان العقل مداراة الناس.
آن حضرت فرمود: برای هر چیزی زکاتیست و زکات عقل تحمل (گفتار و کردار) نادان است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اعقل الناس اشدهم مداراة للناس؛ داناترین مردم کسی است که با مردم سازگارتر است.
علی - علیه السلام - فرمود: لافقر لعاقل و لا غناء لجاهل؛ هیچ نیازمندی برای خردمند نیست و هیچ توانگری برای نادان نیست.
خواجه انصاری در معنی این حدیث گفته است: الهی کسی را که عقل دادی چه ندادی، و کسی را که عقل ندادی چه دادی؟
العاقل اذا علم و اذا عمل اخلص و اذا اخلص اعتزل؛ فرمود: خردمند هرگاه بداند عمل کند و چون عمل کند خالص کند و چون عمل با خلوص کند کناره گیرد.(866)
انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.(867)
ما گروه انبیا موظفیم با مردم به قدر توانائی فهم آنها گفتگو نمائیم.
و نیز رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ما احد یحدث قوما بحدیث - لا یبلغ عقولهم - الا کان فتنة علی بعضهم.
اگر کسی با مردم سخنی بگوید که در خور عقل آنها نیست فتنه و ناامنی برای برخی از آنها ایجاد می کند.(868)
امام حسن مجتبی - علیه السلام - فرموده است:
رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل و بالعقل تدرک الدارین جمیعاً و من حرم العقل حرمهما جمیعا
سر خرد معاشرت نیکو با مردم است و به وسیله خود می توان هر دو جهان را بدست آورد و کسی که از عقل محروم است از هر دو جهان محروم است.(869)
- عقل

چند روایت در خصوص آگاهی و علم

علی علیه السلام فرموده است لکل شی ء زکاة و زکاة العقل احتمال الجهال ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبة المریض، عنوان العقل مداراة الناس.
آن حضرت فرمود: برای هر چیزی زکاتیست و زکات عقل تحمل (گفتار و کردار) نادان است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اعقل الناس اشدهم مداراة للناس؛ داناترین مردم کسی است که با مردم سازگارتر است.
علی - علیه السلام - فرمود: لافقر لعاقل و لا غناء لجاهل؛ هیچ نیازمندی برای خردمند نیست و هیچ توانگری برای نادان نیست.
خواجه انصاری در معنی این حدیث گفته است: الهی کسی را که عقل دادی چه ندادی، و کسی را که عقل ندادی چه دادی؟
العاقل اذا علم و اذا عمل اخلص و اذا اخلص اعتزل؛ فرمود: خردمند هرگاه بداند عمل کند و چون عمل کند خالص کند و چون عمل با خلوص کند کناره گیرد.(870)
انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.(871)
ما گروه انبیا موظفیم با مردم به قدر توانائی فهم آنها گفتگو نمائیم.
و نیز رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ما احد یحدث قوما بحدیث - لا یبلغ عقولهم - الا کان فتنة علی بعضهم.
اگر کسی با مردم سخنی بگوید که در خور عقل آنها نیست فتنه و ناامنی برای برخی از آنها ایجاد می کند.(872)
امام حسن مجتبی - علیه السلام - فرموده است:
رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل و بالعقل تدرک الدارین جمیعاً و من حرم العقل حرمهما جمیعا
سر خرد معاشرت نیکو با مردم است و به وسیله خود می توان هر دو جهان را بدست آورد و کسی که از عقل محروم است از هر دو جهان محروم است.(873)
- مدارا

چند روایت در خصوص آگاهی و علم

علی علیه السلام فرموده است لکل شی ء زکاة و زکاة العقل احتمال الجهال ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبة المریض، عنوان العقل مداراة الناس.
آن حضرت فرمود: برای هر چیزی زکاتیست و زکات عقل تحمل (گفتار و کردار) نادان است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اعقل الناس اشدهم مداراة للناس؛ داناترین مردم کسی است که با مردم سازگارتر است.
علی - علیه السلام - فرمود: لافقر لعاقل و لا غناء لجاهل؛ هیچ نیازمندی برای خردمند نیست و هیچ توانگری برای نادان نیست.
خواجه انصاری در معنی این حدیث گفته است: الهی کسی را که عقل دادی چه ندادی، و کسی را که عقل ندادی چه دادی؟
العاقل اذا علم و اذا عمل اخلص و اذا اخلص اعتزل؛ فرمود: خردمند هرگاه بداند عمل کند و چون عمل کند خالص کند و چون عمل با خلوص کند کناره گیرد.(874)
انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.(875)
ما گروه انبیا موظفیم با مردم به قدر توانائی فهم آنها گفتگو نمائیم.
و نیز رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ما احد یحدث قوما بحدیث - لا یبلغ عقولهم - الا کان فتنة علی بعضهم.
اگر کسی با مردم سخنی بگوید که در خور عقل آنها نیست فتنه و ناامنی برای برخی از آنها ایجاد می کند.(876)
امام حسن مجتبی - علیه السلام - فرموده است:
رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل و بالعقل تدرک الدارین جمیعاً و من حرم العقل حرمهما جمیعا
سر خرد معاشرت نیکو با مردم است و به وسیله خود می توان هر دو جهان را بدست آورد و کسی که از عقل محروم است از هر دو جهان محروم است.(877)
- دوراندیشی