فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

تو برای پسرت اولاد می خواهی چکار داری عروست تخمدان دارد یا ندارد

آقای ظفرالسلطان که از محترمین نهاوند بودند نقل نمودند: خدمت حضرت شیخ مشرف شدم عرض کردم عروسم اولاد ندارد و چون که تخمدان او را برداشته اند دکترها می گویند حامله نمی شود ایشان فرمودند: تو برای پسرت اولاد می خواهی چکار داری عروست تخمدان دارد یا ندارد و بعد دعائی دادند و چند دانه خرما و خداوند به آنها چندین اولاد داد.(852)
- نجات

رهائی از مرگ

مرحوم سید نعمت الله جزایری در انوار خود نقل کرده که یکی از علما و دانشمندان تستر که با او رفیق و دوست بود، خانه اش در کنار شط بود و کناره هم بسیار مرتفع و بلند بود.
شبی برای وی شام آوردند او و همسر و فرزندانش برای صرف شام کنار سفره نشستند، دید که نمک فراموش شده و در سفره حاضر نکرده اند، به همسرش گفت:
برو نمک بیاور، او هم بلند شد و رفت نمک بیاورد ولیکن تأخیر کرد، پسرش به سراغ مادرش رفت او نیز نیرنگ نمود، دخترش بلند شد و کنیز هم پشت سر آنان رفت و هدف و مقصود همه آنها این بود که از اطاق دیگر نمک بیاورند.
آن عالم از اعمال و کردار آنان بشگفت آمد و تعجب کرد، او هم به دنبال ایشان رفت، هنگامی که پایش را از آستانه و درگاه بیرون نهاد اطاق با آنچه که در آن بود فرو ریخت و به میان آب رفت و فاصله زمین از آب به اندازه یک مناره و گلدسته بود و همه ایشان صحیح و سالم ماندند و هیچگونه صدمه و آسیبی ندیدند.(853)
- عجائب

رهائی از مرگ

مرحوم سید نعمت الله جزایری در انوار خود نقل کرده که یکی از علما و دانشمندان تستر که با او رفیق و دوست بود، خانه اش در کنار شط بود و کناره هم بسیار مرتفع و بلند بود.
شبی برای وی شام آوردند او و همسر و فرزندانش برای صرف شام کنار سفره نشستند، دید که نمک فراموش شده و در سفره حاضر نکرده اند، به همسرش گفت:
برو نمک بیاور، او هم بلند شد و رفت نمک بیاورد ولیکن تأخیر کرد، پسرش به سراغ مادرش رفت او نیز نیرنگ نمود، دخترش بلند شد و کنیز هم پشت سر آنان رفت و هدف و مقصود همه آنها این بود که از اطاق دیگر نمک بیاورند.
آن عالم از اعمال و کردار آنان بشگفت آمد و تعجب کرد، او هم به دنبال ایشان رفت، هنگامی که پایش را از آستانه و درگاه بیرون نهاد اطاق با آنچه که در آن بود فرو ریخت و به میان آب رفت و فاصله زمین از آب به اندازه یک مناره و گلدسته بود و همه ایشان صحیح و سالم ماندند و هیچگونه صدمه و آسیبی ندیدند.(854)
- میرزای شیرازی