فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

تو برای پسرت اولاد می خواهی چکار داری عروست تخمدان دارد یا ندارد

آقای ظفرالسلطان که از محترمین نهاوند بودند نقل نمودند: خدمت حضرت شیخ مشرف شدم عرض کردم عروسم اولاد ندارد و چون که تخمدان او را برداشته اند دکترها می گویند حامله نمی شود ایشان فرمودند: تو برای پسرت اولاد می خواهی چکار داری عروست تخمدان دارد یا ندارد و بعد دعائی دادند و چند دانه خرما و خداوند به آنها چندین اولاد داد.(850)
- دستورالعمل

به دستور شیخ پس از چهل روز نماز اول وقت کار درست شد

یکی از کارمندان عالی رتبه شهرداری نقل کرد که به عللی مرا از کار برکنار کردند، رفتم خدمت حضرت شیخ فرمودند نمازهایت را اول وقت بخوان چهل روز دیگر کارت درست می شود، مدت یک ماه گذشت اثری ظاهر نشد، مجدداً مراجعه کردم فرمودند: گفتم چهل روز دیگر! هر چه فکر کردم امیدی در ظاهر نبود، روز چهلم در خیابان نزدیک یک قهوه خانه نشسته بودم شهردار سابق مشهد آقای محمد علی روشن با درشکه از آن محل عبور می کردند، بلند شده سلام کردم، درشکه را نگاه داشت و پرسید چرا اینجا نشسته ای مگر کاری نداری؟ شرح حال خود را گفتم. گفت: با من بیا، با ایشان سوار درشکه ای شده رفتیم به استانداری و فوری دستور داد رفع اتهام از من کرده مرا به خدمت برگرداندند و درست قبل از ظهر چهلمین روزی که مرحوم شیخ فرموده بودند حکم اعاده به خدمت مرا داده و مشغول کار شدم.(851)

تو برای پسرت اولاد می خواهی چکار داری عروست تخمدان دارد یا ندارد

آقای ظفرالسلطان که از محترمین نهاوند بودند نقل نمودند: خدمت حضرت شیخ مشرف شدم عرض کردم عروسم اولاد ندارد و چون که تخمدان او را برداشته اند دکترها می گویند حامله نمی شود ایشان فرمودند: تو برای پسرت اولاد می خواهی چکار داری عروست تخمدان دارد یا ندارد و بعد دعائی دادند و چند دانه خرما و خداوند به آنها چندین اولاد داد.(852)
- نجات