فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

استخراج آب به وسیله دعای مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی

جناب آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج که از وعاظ محترم تهران است نقل کردند که یکی از تجار محترم تهران می گفت: باغی در شمیران خرید که از نظر آب در مضیقه بود و لوله کشی آب هم نبود لذا ما ناچار شدیم در یکی از نقاط باغ چاه عمیق بکنیم و به وسیله موتور آب درآوریم و باغ را مشروب سازیم اما هر نقطه باغ را کندیم به آب نرسیدیم و پس از خرج زیاد نتیجه ای ندیدیم تا اینکه قصد زیارت حضرت ثامن الحجج امام رضا - علیه السلام - را کردیم در آنجا به علت سابقه آشنائی که با مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی رحمة الله علیه داشتیم، به زیارت آن مرد بزرگ رفتیم ضمن شرفیابی، جریان حفر چاههای متعدد و بی نتیجه ماندن آنها و خسارتهائی که وارد شده بود به ایشان عرض کردیم و از ایشان استمداد نمودم ایشان فرمودند: من دستوری می دهم اگر طبق آن عمل کنید هر نقطه از باغ را حفر کنید به آب می رسید و هیچگاه هم خشک نمی شود و تمام نیاز شما را کفایت کند مشروط بر اینکه شیری هم در خارج باغ بگذارید تا مردم رهگذر و همسایه ها نیز از آن آب استفاده کنند.
شرط مذکور را پذیرفتم سپس ایشان قطعه کاغذی را برداشتند و چند جمله دعا روی آن نوشتند و به من دادند و فرمودند هر نقطه را که خواستید حفر کنید این کاغذ را در آنجا بگذارید آن وقت حفر کنید و هنگامی که به آب رسیدید این کاغذ را به چاه اندازید.
به دستور ایشان عمل کردیم در اولین حفاری به آب رسیدیم و تاکنون هر چه از آب مصرف می کنیم هیچ کم نمی شود و شیری در خارج از باغ گذاشته ایم که عموم استفاده کنند.(841)
- کرامات

استخراج آب به وسیله دعای مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی

جناب آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج که از وعاظ محترم تهران است نقل کردند که یکی از تجار محترم تهران می گفت: باغی در شمیران خرید که از نظر آب در مضیقه بود و لوله کشی آب هم نبود لذا ما ناچار شدیم در یکی از نقاط باغ چاه عمیق بکنیم و به وسیله موتور آب درآوریم و باغ را مشروب سازیم اما هر نقطه باغ را کندیم به آب نرسیدیم و پس از خرج زیاد نتیجه ای ندیدیم تا اینکه قصد زیارت حضرت ثامن الحجج امام رضا - علیه السلام - را کردیم در آنجا به علت سابقه آشنائی که با مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی رحمة الله علیه داشتیم، به زیارت آن مرد بزرگ رفتیم ضمن شرفیابی، جریان حفر چاههای متعدد و بی نتیجه ماندن آنها و خسارتهائی که وارد شده بود به ایشان عرض کردیم و از ایشان استمداد نمودم ایشان فرمودند: من دستوری می دهم اگر طبق آن عمل کنید هر نقطه از باغ را حفر کنید به آب می رسید و هیچگاه هم خشک نمی شود و تمام نیاز شما را کفایت کند مشروط بر اینکه شیری هم در خارج باغ بگذارید تا مردم رهگذر و همسایه ها نیز از آن آب استفاده کنند.
شرط مذکور را پذیرفتم سپس ایشان قطعه کاغذی را برداشتند و چند جمله دعا روی آن نوشتند و به من دادند و فرمودند هر نقطه را که خواستید حفر کنید این کاغذ را در آنجا بگذارید آن وقت حفر کنید و هنگامی که به آب رسیدید این کاغذ را به چاه اندازید.
به دستور ایشان عمل کردیم در اولین حفاری به آب رسیدیم و تاکنون هر چه از آب مصرف می کنیم هیچ کم نمی شود و شیری در خارج از باغ گذاشته ایم که عموم استفاده کنند.(842)
- دعا

استخراج آب به وسیله دعای مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی

جناب آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج که از وعاظ محترم تهران است نقل کردند که یکی از تجار محترم تهران می گفت: باغی در شمیران خرید که از نظر آب در مضیقه بود و لوله کشی آب هم نبود لذا ما ناچار شدیم در یکی از نقاط باغ چاه عمیق بکنیم و به وسیله موتور آب درآوریم و باغ را مشروب سازیم اما هر نقطه باغ را کندیم به آب نرسیدیم و پس از خرج زیاد نتیجه ای ندیدیم تا اینکه قصد زیارت حضرت ثامن الحجج امام رضا - علیه السلام - را کردیم در آنجا به علت سابقه آشنائی که با مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی رحمة الله علیه داشتیم، به زیارت آن مرد بزرگ رفتیم ضمن شرفیابی، جریان حفر چاههای متعدد و بی نتیجه ماندن آنها و خسارتهائی که وارد شده بود به ایشان عرض کردیم و از ایشان استمداد نمودم ایشان فرمودند: من دستوری می دهم اگر طبق آن عمل کنید هر نقطه از باغ را حفر کنید به آب می رسید و هیچگاه هم خشک نمی شود و تمام نیاز شما را کفایت کند مشروط بر اینکه شیری هم در خارج باغ بگذارید تا مردم رهگذر و همسایه ها نیز از آن آب استفاده کنند.
شرط مذکور را پذیرفتم سپس ایشان قطعه کاغذی را برداشتند و چند جمله دعا روی آن نوشتند و به من دادند و فرمودند هر نقطه را که خواستید حفر کنید این کاغذ را در آنجا بگذارید آن وقت حفر کنید و هنگامی که به آب رسیدید این کاغذ را به چاه اندازید.
به دستور ایشان عمل کردیم در اولین حفاری به آب رسیدیم و تاکنون هر چه از آب مصرف می کنیم هیچ کم نمی شود و شیری در خارج از باغ گذاشته ایم که عموم استفاده کنند.(843)
- شیخ حسنعلی نخودکی