فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

صدای اهل قبرستان را می شنید

یکی از اهل علم نقل می کرد: در خدمت حضرت شیخ حسنعلی اصفهانی به قبرستانی برای خواندن فاتحه رفتیم، شیخ به من فرمودند: گوش کن از این قبر چه صدائی می شنوی؟
بر اثر توجه ایشان شنیدم که از آن قبر صدا می آمد (خیار سبز است، کاکل بسر است) بعد به قبر دیگری اشاره کردند شنیدم می گفت: لا اله الا الله.
فرمودند: صاحب قبر اول بقال بود و هنوز با اینکه چند سال است از فوت او می گذرد خیال می کند زنده و مشغول فروش خیار است. دومی مردی بود از اهل ذکر، در آن عالم هم مشغول ذکر حق است.(834)
- کرامات

صدای اهل قبرستان را می شنید

یکی از اهل علم نقل می کرد: در خدمت حضرت شیخ حسنعلی اصفهانی به قبرستانی برای خواندن فاتحه رفتیم، شیخ به من فرمودند: گوش کن از این قبر چه صدائی می شنوی؟
بر اثر توجه ایشان شنیدم که از آن قبر صدا می آمد (خیار سبز است، کاکل بسر است) بعد به قبر دیگری اشاره کردند شنیدم می گفت: لا اله الا الله.
فرمودند: صاحب قبر اول بقال بود و هنوز با اینکه چند سال است از فوت او می گذرد خیال می کند زنده و مشغول فروش خیار است. دومی مردی بود از اهل ذکر، در آن عالم هم مشغول ذکر حق است.(835)
- قبر

صدای اهل قبرستان را می شنید

یکی از اهل علم نقل می کرد: در خدمت حضرت شیخ حسنعلی اصفهانی به قبرستانی برای خواندن فاتحه رفتیم، شیخ به من فرمودند: گوش کن از این قبر چه صدائی می شنوی؟
بر اثر توجه ایشان شنیدم که از آن قبر صدا می آمد (خیار سبز است، کاکل بسر است) بعد به قبر دیگری اشاره کردند شنیدم می گفت: لا اله الا الله.
فرمودند: صاحب قبر اول بقال بود و هنوز با اینکه چند سال است از فوت او می گذرد خیال می کند زنده و مشغول فروش خیار است. دومی مردی بود از اهل ذکر، در آن عالم هم مشغول ذکر حق است.(836)
- برزخ