فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شیخ حسنعلی نخودکی علت اصلی تنگی معاش را بیان کرد

آقای علی مقدادی فرزند عامل و عارف کامل گوید: دو تن از کسبه بازار مشهد برای من تعریف کردند که: از تنگی معیشت به سختی در مضیقه بودیم و برای رفع این گرفتاری به خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی شرفیاب شدیم. جماعتی در انتظار نوبت بودند و ما هم منتظر نشستیم. اما ناگهان حضرت شیخ ما دو تن را از میان آن گروه به نزد خود طلبیدند و به یکی از ما فرمودند: تو باید کاری بکنی ولی نمی کنی، و به دیگری فرمودند: تو کاری که نباید بکنی انجام می دهی، بروید و به وظیفه خود عمل نمائید تا وضع شما اصلاح شود.
اعتراف می کنم که یکی از ما نماز نمی خواند، و آن دیگری شراب می نوشید.
به توصیه حاج شیخ وظائف خود را مراعات کردیم و در اثر آن معیشت ما از تنگی به وسعت باز آمد.(830)
- شیخ حسنعلی نخودکی

داستان شیخ ابراهیم با شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی (قدس سره)

- آقای علی مقدادی نوشته است: آقای سید محمد ریاضی یزدی شاعر معروف حکایت می کرد که: دوستی داشتم از صلحاء و خوبان وی می گفت: روزی با سیدی بزرگوار در جائی نشسته بودیم شیخی به نام شیخ ابراهیم که با دوستم سابقه مودت داشت بر ما وارد شد پس از تعارفات معمول سید به او گفت: آقا شیخ ابراهیم ماجرای خود را با مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی برای رفیق ما بازگو شیخ گفت: از گیلان به زیارت مشهد مقدس آمدم و در آن شهر هر چه پول داشتم مصرف شد، بدون خرجی ماندم حساب کردم تا مراجعت به وطن پانصد تومان احتیاج دارم. به حرم مشرف شدم و به امام عرض کردم به پانصد تومان نیازمندم که به گیلان بازگردم، انتظار مرحمت دارم اما تا روز دیگر خبری نشد. مجدداً در حرم عرض کردم: سیدی من گدای متکبری هستم و این بار هم احتیاج خود را به حضورت عرض می کنم اما اگر عنایتی نفرمائی دیگر بار نخواهم آمد و چیزی نخواهم گفت، ولی یادداشت می کنم که: امام رضا - علیه السلام - مهمان نواز نیست چون از حرم خارج شدم، شنیدم که از پشت سر، کسی مرا صدا می زند بازگشتم دیدم شیخی است که بعداً فهمیدم او را حاج شیخ حسنعلی اصفهانی می خوانند، حاج شیخ مرا مخاطب ساخته و فرمودند آقا شیخ ابراهیم گیلانی چرا اینقدر جسورانه در محضر امام سخن گفتی؟ شایسته نیست که چنین بی ادب و گستاخ باشی و سپس پاکتی به من دادند. از اطلاع شیخ بر مکنونات باطنی خود و سخنی که سراً با امام خود در میان نهاده بودم غرق تعجب شدم. به خانه آمدم و پاکت را گشودم با کمال شگفتی دیدم پانصد تومان است تصمیم گرفتم که صبح روز دیگر به خانه شیخ بروم و از او بپرسم که چگونه از راز دل من آگاه شده و این پول را از کجا داده است اما شب در خواب دیدم که شیخ به در خانه آمدند و فرمودند: آقا شیخ ابراهیم تو به پانصد تومان پول حاجت داشتی به تو داده شد، دیگر از کجا دانستم و از کجا آوردم به تو مربوط نیست بدان که اگر برای کار به خانه من بیائی تو را نخواهم پذیرفت، از خواب بیدار شدم و دیگر برای این پرسش به خانه ایشان نرفتم و به گیلان بازگشتم.(831)
- کرامات

داستان شیخ ابراهیم با شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی (قدس سره)

- آقای علی مقدادی نوشته است: آقای سید محمد ریاضی یزدی شاعر معروف حکایت می کرد که: دوستی داشتم از صلحاء و خوبان وی می گفت: روزی با سیدی بزرگوار در جائی نشسته بودیم شیخی به نام شیخ ابراهیم که با دوستم سابقه مودت داشت بر ما وارد شد پس از تعارفات معمول سید به او گفت: آقا شیخ ابراهیم ماجرای خود را با مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی برای رفیق ما بازگو شیخ گفت: از گیلان به زیارت مشهد مقدس آمدم و در آن شهر هر چه پول داشتم مصرف شد، بدون خرجی ماندم حساب کردم تا مراجعت به وطن پانصد تومان احتیاج دارم. به حرم مشرف شدم و به امام عرض کردم به پانصد تومان نیازمندم که به گیلان بازگردم، انتظار مرحمت دارم اما تا روز دیگر خبری نشد. مجدداً در حرم عرض کردم: سیدی من گدای متکبری هستم و این بار هم احتیاج خود را به حضورت عرض می کنم اما اگر عنایتی نفرمائی دیگر بار نخواهم آمد و چیزی نخواهم گفت، ولی یادداشت می کنم که: امام رضا - علیه السلام - مهمان نواز نیست چون از حرم خارج شدم، شنیدم که از پشت سر، کسی مرا صدا می زند بازگشتم دیدم شیخی است که بعداً فهمیدم او را حاج شیخ حسنعلی اصفهانی می خوانند، حاج شیخ مرا مخاطب ساخته و فرمودند آقا شیخ ابراهیم گیلانی چرا اینقدر جسورانه در محضر امام سخن گفتی؟ شایسته نیست که چنین بی ادب و گستاخ باشی و سپس پاکتی به من دادند. از اطلاع شیخ بر مکنونات باطنی خود و سخنی که سراً با امام خود در میان نهاده بودم غرق تعجب شدم. به خانه آمدم و پاکت را گشودم با کمال شگفتی دیدم پانصد تومان است تصمیم گرفتم که صبح روز دیگر به خانه شیخ بروم و از او بپرسم که چگونه از راز دل من آگاه شده و این پول را از کجا داده است اما شب در خواب دیدم که شیخ به در خانه آمدند و فرمودند: آقا شیخ ابراهیم تو به پانصد تومان پول حاجت داشتی به تو داده شد، دیگر از کجا دانستم و از کجا آوردم به تو مربوط نیست بدان که اگر برای کار به خانه من بیائی تو را نخواهم پذیرفت، از خواب بیدار شدم و دیگر برای این پرسش به خانه ایشان نرفتم و به گیلان بازگشتم.(832)
- توسل