فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شیخ حسنعلی نخودکی علت اصلی تنگی معاش را بیان کرد

آقای علی مقدادی فرزند عامل و عارف کامل گوید: دو تن از کسبه بازار مشهد برای من تعریف کردند که: از تنگی معیشت به سختی در مضیقه بودیم و برای رفع این گرفتاری به خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی شرفیاب شدیم. جماعتی در انتظار نوبت بودند و ما هم منتظر نشستیم. اما ناگهان حضرت شیخ ما دو تن را از میان آن گروه به نزد خود طلبیدند و به یکی از ما فرمودند: تو باید کاری بکنی ولی نمی کنی، و به دیگری فرمودند: تو کاری که نباید بکنی انجام می دهی، بروید و به وظیفه خود عمل نمائید تا وضع شما اصلاح شود.
اعتراف می کنم که یکی از ما نماز نمی خواند، و آن دیگری شراب می نوشید.
به توصیه حاج شیخ وظائف خود را مراعات کردیم و در اثر آن معیشت ما از تنگی به وسعت باز آمد.(828)
- تنگدستی

شیخ حسنعلی نخودکی علت اصلی تنگی معاش را بیان کرد

آقای علی مقدادی فرزند عامل و عارف کامل گوید: دو تن از کسبه بازار مشهد برای من تعریف کردند که: از تنگی معیشت به سختی در مضیقه بودیم و برای رفع این گرفتاری به خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی شرفیاب شدیم. جماعتی در انتظار نوبت بودند و ما هم منتظر نشستیم. اما ناگهان حضرت شیخ ما دو تن را از میان آن گروه به نزد خود طلبیدند و به یکی از ما فرمودند: تو باید کاری بکنی ولی نمی کنی، و به دیگری فرمودند: تو کاری که نباید بکنی انجام می دهی، بروید و به وظیفه خود عمل نمائید تا وضع شما اصلاح شود.
اعتراف می کنم که یکی از ما نماز نمی خواند، و آن دیگری شراب می نوشید.
به توصیه حاج شیخ وظائف خود را مراعات کردیم و در اثر آن معیشت ما از تنگی به وسعت باز آمد.(829)
- گناه

شیخ حسنعلی نخودکی علت اصلی تنگی معاش را بیان کرد

آقای علی مقدادی فرزند عامل و عارف کامل گوید: دو تن از کسبه بازار مشهد برای من تعریف کردند که: از تنگی معیشت به سختی در مضیقه بودیم و برای رفع این گرفتاری به خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی شرفیاب شدیم. جماعتی در انتظار نوبت بودند و ما هم منتظر نشستیم. اما ناگهان حضرت شیخ ما دو تن را از میان آن گروه به نزد خود طلبیدند و به یکی از ما فرمودند: تو باید کاری بکنی ولی نمی کنی، و به دیگری فرمودند: تو کاری که نباید بکنی انجام می دهی، بروید و به وظیفه خود عمل نمائید تا وضع شما اصلاح شود.
اعتراف می کنم که یکی از ما نماز نمی خواند، و آن دیگری شراب می نوشید.
به توصیه حاج شیخ وظائف خود را مراعات کردیم و در اثر آن معیشت ما از تنگی به وسعت باز آمد.(830)
- شیخ حسنعلی نخودکی