فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مقدس اردبیلی در خواب مأمور می شود به تدفین کدخدا کریم

نویسنده تاریخ اردبیل می گوید: نقل نمود از برای نویسنده جناب شیخ عبدالحسین نجفی بشیری که (شنیدم از بعضی ثقات در اوائل یا بحبوحه تحصیلات مرحوم مقدس اردبیلی، در نجف اشرف کاغذی از طرف مادرش می رسد که از نجف اشرف به اردبیل تشریف ببرد و اشتیاق زیادی هم در آن نامه مرقوم بوده، معظم له به اعتبار وجوب اداء حق مادرش اجابت نموده عازم اردبیل می شود وقتی که اهل نیارق تشریف فرمائی اردبیلی را می شنوند از نهایت اشتیاق به استقبالش شتافته و کسی در نیارق نمی ماند مگر کدخدای محل که اسمش کریم بوده و علی الظاهر آدم فاسق و شارب الخمری بوده است که به استقبال نمی رود، تصادفاً در شب ورود، اردبیلی در عالم رؤیا می بیند که کدخدا وفات کرده است.
به محقق تذکر می دهند واجب است برای تو تشییع کریم کدخدا بلکه کفن و تجهیز را هم خودت مباشر باش! محقق از خواب بیدار می شود، چون به سابقه کدخدا اطلاع داشته می گوید حتماً خوابم رحمانی نیست، بار دوم نیز همین خواب را می بیند و باز می خوابد بار سوم می بیند که می گوید: کدخدا از دنیا رفت و صبح شده برخیز و تجهیز کدخدا را بجا بیاور، اردبیلی از خواب بیدار می شود به قصد وضو بیرون می آید و ملاحظه می کند که همسایگان به یکدیگر خبر می دهند که: البشارة! کریم کدخدا به درک جهنم واصل شده.
اردبیلی به صحت خوابش که رحمانی بود پی می برد ولی در تأویل خوابش تأمل می نماید، بعد از فراغ از فریضه صبح خود محقق مباشر تجهیز و تکفین او می شود و همه از این پیش آمد و تشییع وی تعجب می کنند.
بعد از اتمام تجهیز و تکفین و تدفین از زن کریم کدخدا سؤال می نماید که حقیقت و وقایع شب گذشته را برای محقق گزارش دهد زن کریم کدخدا می گوید: جناب شیخ! شوهرم معروف به فسق و فجور بود، شب گذشته شراب خورد و بعد از شرب خمر گفت: ای زن! من امشب رفتنی هستم حالم منقلب است، جای مرا در حیاط خانه پهن کن، من به گفته او عمل کردم، دیدم که کریم چشمهایش را به طرف آسمان و ستارگان چرخانید و با قیافه تائبانه و چشم اشکبار گفت: ای خدا تو می دانی مقدس اردبیلی گناه نکرده است اگر او را ببخشی برایت هنری نیست بلکه هنر آن است که آن کریم علی الاطلاق این کریم مجرم و عاصی را ببخشد. محقق به محض شنیدن این کلمات از زن کریم می گوید رحمت خدا به وی شامل گشته و از گناهانش درگذشته است.(821)
- رؤیا

مقدس اردبیلی در خواب مأمور می شود به تدفین کدخدا کریم

نویسنده تاریخ اردبیل می گوید: نقل نمود از برای نویسنده جناب شیخ عبدالحسین نجفی بشیری که (شنیدم از بعضی ثقات در اوائل یا بحبوحه تحصیلات مرحوم مقدس اردبیلی، در نجف اشرف کاغذی از طرف مادرش می رسد که از نجف اشرف به اردبیل تشریف ببرد و اشتیاق زیادی هم در آن نامه مرقوم بوده، معظم له به اعتبار وجوب اداء حق مادرش اجابت نموده عازم اردبیل می شود وقتی که اهل نیارق تشریف فرمائی اردبیلی را می شنوند از نهایت اشتیاق به استقبالش شتافته و کسی در نیارق نمی ماند مگر کدخدای محل که اسمش کریم بوده و علی الظاهر آدم فاسق و شارب الخمری بوده است که به استقبال نمی رود، تصادفاً در شب ورود، اردبیلی در عالم رؤیا می بیند که کدخدا وفات کرده است.
به محقق تذکر می دهند واجب است برای تو تشییع کریم کدخدا بلکه کفن و تجهیز را هم خودت مباشر باش! محقق از خواب بیدار می شود، چون به سابقه کدخدا اطلاع داشته می گوید حتماً خوابم رحمانی نیست، بار دوم نیز همین خواب را می بیند و باز می خوابد بار سوم می بیند که می گوید: کدخدا از دنیا رفت و صبح شده برخیز و تجهیز کدخدا را بجا بیاور، اردبیلی از خواب بیدار می شود به قصد وضو بیرون می آید و ملاحظه می کند که همسایگان به یکدیگر خبر می دهند که: البشارة! کریم کدخدا به درک جهنم واصل شده.
اردبیلی به صحت خوابش که رحمانی بود پی می برد ولی در تأویل خوابش تأمل می نماید، بعد از فراغ از فریضه صبح خود محقق مباشر تجهیز و تکفین او می شود و همه از این پیش آمد و تشییع وی تعجب می کنند.
بعد از اتمام تجهیز و تکفین و تدفین از زن کریم کدخدا سؤال می نماید که حقیقت و وقایع شب گذشته را برای محقق گزارش دهد زن کریم کدخدا می گوید: جناب شیخ! شوهرم معروف به فسق و فجور بود، شب گذشته شراب خورد و بعد از شرب خمر گفت: ای زن! من امشب رفتنی هستم حالم منقلب است، جای مرا در حیاط خانه پهن کن، من به گفته او عمل کردم، دیدم که کریم چشمهایش را به طرف آسمان و ستارگان چرخانید و با قیافه تائبانه و چشم اشکبار گفت: ای خدا تو می دانی مقدس اردبیلی گناه نکرده است اگر او را ببخشی برایت هنری نیست بلکه هنر آن است که آن کریم علی الاطلاق این کریم مجرم و عاصی را ببخشد. محقق به محض شنیدن این کلمات از زن کریم می گوید رحمت خدا به وی شامل گشته و از گناهانش درگذشته است.(822)
- آمرزش

مقدس اردبیلی در خواب مأمور می شود به تدفین کدخدا کریم

نویسنده تاریخ اردبیل می گوید: نقل نمود از برای نویسنده جناب شیخ عبدالحسین نجفی بشیری که (شنیدم از بعضی ثقات در اوائل یا بحبوحه تحصیلات مرحوم مقدس اردبیلی، در نجف اشرف کاغذی از طرف مادرش می رسد که از نجف اشرف به اردبیل تشریف ببرد و اشتیاق زیادی هم در آن نامه مرقوم بوده، معظم له به اعتبار وجوب اداء حق مادرش اجابت نموده عازم اردبیل می شود وقتی که اهل نیارق تشریف فرمائی اردبیلی را می شنوند از نهایت اشتیاق به استقبالش شتافته و کسی در نیارق نمی ماند مگر کدخدای محل که اسمش کریم بوده و علی الظاهر آدم فاسق و شارب الخمری بوده است که به استقبال نمی رود، تصادفاً در شب ورود، اردبیلی در عالم رؤیا می بیند که کدخدا وفات کرده است.
به محقق تذکر می دهند واجب است برای تو تشییع کریم کدخدا بلکه کفن و تجهیز را هم خودت مباشر باش! محقق از خواب بیدار می شود، چون به سابقه کدخدا اطلاع داشته می گوید حتماً خوابم رحمانی نیست، بار دوم نیز همین خواب را می بیند و باز می خوابد بار سوم می بیند که می گوید: کدخدا از دنیا رفت و صبح شده برخیز و تجهیز کدخدا را بجا بیاور، اردبیلی از خواب بیدار می شود به قصد وضو بیرون می آید و ملاحظه می کند که همسایگان به یکدیگر خبر می دهند که: البشارة! کریم کدخدا به درک جهنم واصل شده.
اردبیلی به صحت خوابش که رحمانی بود پی می برد ولی در تأویل خوابش تأمل می نماید، بعد از فراغ از فریضه صبح خود محقق مباشر تجهیز و تکفین او می شود و همه از این پیش آمد و تشییع وی تعجب می کنند.
بعد از اتمام تجهیز و تکفین و تدفین از زن کریم کدخدا سؤال می نماید که حقیقت و وقایع شب گذشته را برای محقق گزارش دهد زن کریم کدخدا می گوید: جناب شیخ! شوهرم معروف به فسق و فجور بود، شب گذشته شراب خورد و بعد از شرب خمر گفت: ای زن! من امشب رفتنی هستم حالم منقلب است، جای مرا در حیاط خانه پهن کن، من به گفته او عمل کردم، دیدم که کریم چشمهایش را به طرف آسمان و ستارگان چرخانید و با قیافه تائبانه و چشم اشکبار گفت: ای خدا تو می دانی مقدس اردبیلی گناه نکرده است اگر او را ببخشی برایت هنری نیست بلکه هنر آن است که آن کریم علی الاطلاق این کریم مجرم و عاصی را ببخشد. محقق به محض شنیدن این کلمات از زن کریم می گوید رحمت خدا به وی شامل گشته و از گناهانش درگذشته است.(823)
- رحمت الهی