فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

حاکم ظالم در بارفروش با نفرین حاجی اشرفی برکنار شد

حاجی ملا محمد بن محمد مهدی اشرفی (حاجی اشرفی) بارفروشی عالم بی نظیر و فقیه بلابدیل و از مشاهیر علمای ابرار... بود.
صاحب قصص العلما می گوید:
او را با من محبت و دوستی است و او را عادت این بود که بعد از نصف شب تا صبح مشغول عبادت و مناجات و گریه از خوف خداوند است، و از کراماتش یکی این است در سالی که به زیارت حضرت رضا علیه السلام می رفتم در بارفروش به خدمت آن بزرگوار رسیدم برای من نقل کرد که در بارفروش حاکم ظالمی بود و تعدی بسیار می کرد پس من یک روز بعد از نماز ظهر دست به درگاه خدا بلند کردم و عرض کردم بار الها اگر من در شریعت تو خدمتی کرده ام و مرا در نزد تو احترامی است پس من این حاکم را عزل کردم، پس از چند روزی خبر عزل حاکم رسید و او معزول شد.(794)
(و از برای حاج اشرفی مذکور کرامت دیگری در جلد اول صفحه 403 نقل شده است مراجعه شود).
- دعا

حاکم ظالم در بارفروش با نفرین حاجی اشرفی برکنار شد

حاجی ملا محمد بن محمد مهدی اشرفی (حاجی اشرفی) بارفروشی عالم بی نظیر و فقیه بلابدیل و از مشاهیر علمای ابرار... بود.
صاحب قصص العلما می گوید:
او را با من محبت و دوستی است و او را عادت این بود که بعد از نصف شب تا صبح مشغول عبادت و مناجات و گریه از خوف خداوند است، و از کراماتش یکی این است در سالی که به زیارت حضرت رضا علیه السلام می رفتم در بارفروش به خدمت آن بزرگوار رسیدم برای من نقل کرد که در بارفروش حاکم ظالمی بود و تعدی بسیار می کرد پس من یک روز بعد از نماز ظهر دست به درگاه خدا بلند کردم و عرض کردم بار الها اگر من در شریعت تو خدمتی کرده ام و مرا در نزد تو احترامی است پس من این حاکم را عزل کردم، پس از چند روزی خبر عزل حاکم رسید و او معزول شد.(795)
(و از برای حاج اشرفی مذکور کرامت دیگری در جلد اول صفحه 403 نقل شده است مراجعه شود).
- کرامات

حاکم ظالم در بارفروش با نفرین حاجی اشرفی برکنار شد

حاجی ملا محمد بن محمد مهدی اشرفی (حاجی اشرفی) بارفروشی عالم بی نظیر و فقیه بلابدیل و از مشاهیر علمای ابرار... بود.
صاحب قصص العلما می گوید:
او را با من محبت و دوستی است و او را عادت این بود که بعد از نصف شب تا صبح مشغول عبادت و مناجات و گریه از خوف خداوند است، و از کراماتش یکی این است در سالی که به زیارت حضرت رضا علیه السلام می رفتم در بارفروش به خدمت آن بزرگوار رسیدم برای من نقل کرد که در بارفروش حاکم ظالمی بود و تعدی بسیار می کرد پس من یک روز بعد از نماز ظهر دست به درگاه خدا بلند کردم و عرض کردم بار الها اگر من در شریعت تو خدمتی کرده ام و مرا در نزد تو احترامی است پس من این حاکم را عزل کردم، پس از چند روزی خبر عزل حاکم رسید و او معزول شد.(796)
(و از برای حاج اشرفی مذکور کرامت دیگری در جلد اول صفحه 403 نقل شده است مراجعه شود).
- کرامات