فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

ملا محسن فیض به مرحوم نراقی در خواب گفت من صوفی نیستم

محمد ابن مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی از مشاهیر مجتهدین و اکابر مفسرین و محدثین و از محمدین ثلاثه متأخرین معدود بوده، شاگرد ملاصدرا چون آوازه فضلش شرق و غرب را گرفته بود شاه عباس ثانی صفوی به التماس تمام او را طلبید و در سفر و حضر با خود داشت و در کمال ادب و احترام با او سلوک می نمود.
مؤلف نجوم السماء گوید اگرچه از تصانیف ملا محسن مذکور دلالت بر تصوف او ظاهر می شود اما برائت او از تصوف از رساله انصاف که در آخر عمر خود نوشته به خوبی ظاهر و واضح است و مؤید این معنی آن است که ملا شفیعا در اجازه موسومه به روضه بهیه در احوال ملا محسن مذکور می فرماید که من از استاد خود عالم کامل ملا احمد نراقی شنیده ام و آن جناب از والد ماجد خود ملا مهدی نراقی نقل فرمود که آن جناب ملا محسن فیض را به خواب دید که به آن جناب می گوید که آنچه مردمان در حق من می گویند و مرا نسبت می دهند به اعتقادات فاسده من از آن بری ء هستم و اعتقاد من همان است که در رساله ای که آخر عمرم تألیف نموده ام و اسم آن رساله را به ملا مهدی مذکور گفته بود، مرحوم نراقی پس از بیدار شدن در آن رساله نظر فرمود و یافت مطابق آنچه که به خواب دیده بود و اعتقاد ملا محسن فیض را مطابق و موافق با عقائد حقه یافته بود.(773)
- علامه طباطبایی

علامه طباطبائی در خواب از حضرت علی(ع) روایت خواستگاری از دختر ابوجهل را سؤال کرد

شنیدم از عالم متقی آقای حاج شیخ محمد متقی همدانی که فرمود در تهران در منزل آقای حاج آقا مهدی طهرانی مرحوم علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرمود: شبی در خواب دیدم در مجلسی هستم که امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهراء - علیهماالسلام - آنجا هستند ناگهان این روایت به نظر من آمد که از حضرت امیر - علیه السلام - سؤال کردم که: آیا صحیح است که می گویند حضرت علی - علیه السلام - از دختر ابوجهل خواستگاری کرد و حضرت فاطمه - علیهاالسلام - چون آگاه شد ناراحت شده و رفت نزد حضرت رسول شکوه کرد الی آخر.
با آنکه به این روایت من در بیداری تا آن موقع بر نخورده و ندیده بودم و فقط آن شب در خواب متوجه شده و این سؤال را کردم حضرت فرمود: این قضیه را به من تهمت زده اند.
من این مطلب را پس از تقریباً بیست سال دیگر در منزل مرحوم حاج سید حسن فرید اراکی از علامه طباطبائی سؤال کردم ایشان عین این مطلب را بیان فرمودند.
- رؤیا

علامه طباطبائی در خواب از حضرت علی(ع) روایت خواستگاری از دختر ابوجهل را سؤال کرد

شنیدم از عالم متقی آقای حاج شیخ محمد متقی همدانی که فرمود در تهران در منزل آقای حاج آقا مهدی طهرانی مرحوم علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرمود: شبی در خواب دیدم در مجلسی هستم که امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهراء - علیهماالسلام - آنجا هستند ناگهان این روایت به نظر من آمد که از حضرت امیر - علیه السلام - سؤال کردم که: آیا صحیح است که می گویند حضرت علی - علیه السلام - از دختر ابوجهل خواستگاری کرد و حضرت فاطمه - علیهاالسلام - چون آگاه شد ناراحت شده و رفت نزد حضرت رسول شکوه کرد الی آخر.
با آنکه به این روایت من در بیداری تا آن موقع بر نخورده و ندیده بودم و فقط آن شب در خواب متوجه شده و این سؤال را کردم حضرت فرمود: این قضیه را به من تهمت زده اند.
من این مطلب را پس از تقریباً بیست سال دیگر در منزل مرحوم حاج سید حسن فرید اراکی از علامه طباطبائی سؤال کردم ایشان عین این مطلب را بیان فرمودند.
- رؤیا