فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

ملا محسن فیض به مرحوم نراقی در خواب گفت من صوفی نیستم

محمد ابن مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی از مشاهیر مجتهدین و اکابر مفسرین و محدثین و از محمدین ثلاثه متأخرین معدود بوده، شاگرد ملاصدرا چون آوازه فضلش شرق و غرب را گرفته بود شاه عباس ثانی صفوی به التماس تمام او را طلبید و در سفر و حضر با خود داشت و در کمال ادب و احترام با او سلوک می نمود.
مؤلف نجوم السماء گوید اگرچه از تصانیف ملا محسن مذکور دلالت بر تصوف او ظاهر می شود اما برائت او از تصوف از رساله انصاف که در آخر عمر خود نوشته به خوبی ظاهر و واضح است و مؤید این معنی آن است که ملا شفیعا در اجازه موسومه به روضه بهیه در احوال ملا محسن مذکور می فرماید که من از استاد خود عالم کامل ملا احمد نراقی شنیده ام و آن جناب از والد ماجد خود ملا مهدی نراقی نقل فرمود که آن جناب ملا محسن فیض را به خواب دید که به آن جناب می گوید که آنچه مردمان در حق من می گویند و مرا نسبت می دهند به اعتقادات فاسده من از آن بری ء هستم و اعتقاد من همان است که در رساله ای که آخر عمرم تألیف نموده ام و اسم آن رساله را به ملا مهدی مذکور گفته بود، مرحوم نراقی پس از بیدار شدن در آن رساله نظر فرمود و یافت مطابق آنچه که به خواب دیده بود و اعتقاد ملا محسن فیض را مطابق و موافق با عقائد حقه یافته بود.(771)
- فیض کاشانی

ملا محسن فیض به مرحوم نراقی در خواب گفت من صوفی نیستم

محمد ابن مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی از مشاهیر مجتهدین و اکابر مفسرین و محدثین و از محمدین ثلاثه متأخرین معدود بوده، شاگرد ملاصدرا چون آوازه فضلش شرق و غرب را گرفته بود شاه عباس ثانی صفوی به التماس تمام او را طلبید و در سفر و حضر با خود داشت و در کمال ادب و احترام با او سلوک می نمود.
مؤلف نجوم السماء گوید اگرچه از تصانیف ملا محسن مذکور دلالت بر تصوف او ظاهر می شود اما برائت او از تصوف از رساله انصاف که در آخر عمر خود نوشته به خوبی ظاهر و واضح است و مؤید این معنی آن است که ملا شفیعا در اجازه موسومه به روضه بهیه در احوال ملا محسن مذکور می فرماید که من از استاد خود عالم کامل ملا احمد نراقی شنیده ام و آن جناب از والد ماجد خود ملا مهدی نراقی نقل فرمود که آن جناب ملا محسن فیض را به خواب دید که به آن جناب می گوید که آنچه مردمان در حق من می گویند و مرا نسبت می دهند به اعتقادات فاسده من از آن بری ء هستم و اعتقاد من همان است که در رساله ای که آخر عمرم تألیف نموده ام و اسم آن رساله را به ملا مهدی مذکور گفته بود، مرحوم نراقی پس از بیدار شدن در آن رساله نظر فرمود و یافت مطابق آنچه که به خواب دیده بود و اعتقاد ملا محسن فیض را مطابق و موافق با عقائد حقه یافته بود.(772)
- عقیده

ملا محسن فیض به مرحوم نراقی در خواب گفت من صوفی نیستم

محمد ابن مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی از مشاهیر مجتهدین و اکابر مفسرین و محدثین و از محمدین ثلاثه متأخرین معدود بوده، شاگرد ملاصدرا چون آوازه فضلش شرق و غرب را گرفته بود شاه عباس ثانی صفوی به التماس تمام او را طلبید و در سفر و حضر با خود داشت و در کمال ادب و احترام با او سلوک می نمود.
مؤلف نجوم السماء گوید اگرچه از تصانیف ملا محسن مذکور دلالت بر تصوف او ظاهر می شود اما برائت او از تصوف از رساله انصاف که در آخر عمر خود نوشته به خوبی ظاهر و واضح است و مؤید این معنی آن است که ملا شفیعا در اجازه موسومه به روضه بهیه در احوال ملا محسن مذکور می فرماید که من از استاد خود عالم کامل ملا احمد نراقی شنیده ام و آن جناب از والد ماجد خود ملا مهدی نراقی نقل فرمود که آن جناب ملا محسن فیض را به خواب دید که به آن جناب می گوید که آنچه مردمان در حق من می گویند و مرا نسبت می دهند به اعتقادات فاسده من از آن بری ء هستم و اعتقاد من همان است که در رساله ای که آخر عمرم تألیف نموده ام و اسم آن رساله را به ملا مهدی مذکور گفته بود، مرحوم نراقی پس از بیدار شدن در آن رساله نظر فرمود و یافت مطابق آنچه که به خواب دیده بود و اعتقاد ملا محسن فیض را مطابق و موافق با عقائد حقه یافته بود.(773)
- علامه طباطبایی