فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

خوابها و رؤیای صادقه از علماء و مؤمنین

خوابهائی که پرده از روی اسراری برداشته و حقایقی مربوط به آینده و یا حقایقی پنهانی مربوط به حال را کشف کرده بیش از آن است که حتی افراد دیر باور بتوانند انگشت انکار روی همه آنها بگذارند، و یا آنها را حمل بر تصادف کنند، با تحقیق از دوستان نزدیک خود غالباً می توانید به نمونه هائی از این خوابها دست یابید.
اینگونه خوابها از طریق (تفسیر مادی رؤیا) هرگز قابل تعبیر نیستند و تنها با تفسیر فلاسفه روحی و اعتقاد به استقلال روح می توان آنها را تفسیرکرد بنابراین از مجموع آنها به عنوان شاهدی برای استقلال روح می توان استفاده نمود.(763)
- رؤیای صادقه

خوابی که مطابق با واقع شد

دوستی که مورد اعتماد است نقل می کرد نویسنده کتاب ریحانة الادب مرحوم تبریزی فرزندی داشت که دست راست او ناراحت بود (شاید روماتیسم شدید بود) به طوری که به زحمت می توانست قلم به دست بگیرد، بنا شد برای معالجه به آلمان برود او می گوید در کشتی بودم در خواب دیدم مادرم از دنیا رفته است تقویم را باز کردم و جریان را با قید روز و ساعت نوشتم بعد از مدتی که به ایران بازگشتم جمعی از بستگان به استقبال من آمدند، دیدم لباس مشکی در تن دارند تعجب کردم و جریان خواب به کلی از خاطرم رفته بود بالاخره تدریجاً به من حالی کردند که مادرم فوت کرده است بلافاصله به یاد جریان آن خواب افتادم تقویم را بیرون آوردم و روز فوت را سؤال کردم دیدم درست در همان روز مادرم از دنیا رفته است.(764)
- رؤیا

خواب دیدن انشتین

انشتین آلمانی ریاضیدان معروف درباره فرمول فرضیه نسبی خود مدتها فکر می کرد و نتیجه نمی گرفت، شبی در خواب فرمول مذکور را حل کرد، بلافاصله از خواب بیدار شد و یادداشت کرد و به این وسیله به مقصود خود رسید.(765)
- رؤیای صادقه