فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

زیارت نامه مخصوص حرم حضرت امام خمینی قدس سره

السلام ای عالم والا مقام - السلام ای زاده خیر الانام
السلام ای بنده خاص خدا - ای که کردی نفس را بر خویش رام
السلام ای یادگار انبیاء - ای خمینی ای امام بن امام
السلام ای نور چشم مصطفی - رحمت حق بر روانت مستدام
السلام ای میوه باغ بتول - سید و سالار سادات کرام
السلام ای که ز خاک مرقدت - می وزد بوی حسینی بر مشام
السلام ای نائب صاحب زمان - در جهاد حق همیشه پیشگام
السلام ای عالم آگاه دل - مرجع تقلید کل خاص و عام
السلام ای رهبر آزادگان - قافله سالار آیات عظام
السلام ای آنکه کردی با سخن - خواب شیرین بر ستمکاران حرام
السلام ای پور موسی با عصا - اژدهاها را فرو بردی به کام
السلام ای آنکه شاهان نزد تو - سر فرود آرند مانند غلام
السلام ای آنکه بدخواهان تو - جمله بدنامند چون صدام خام
السلام ای آنکه رفتی از جهان - ماند در تاریخ از تو نیک نام
السلام ای افتخار مسلمین - ای گرفته از تو ملت انسجام
السلام ای آنکه با تدبیر تو - یافت ایرانی و ایران احترام
السلام ای قهرمان انقلاب - یافت دین از انقلاب تو دوام
السلام ای آنکه گشتی فیض یاب - کردی از فیضیه قم چون قیام
السلام ای آنکه عمری بهر حق - راه حق پیموده حق بودت مرام
السلام ای آنکه بر طاغوتیان - حمله کردی و گرفتی انتقام
السلام ای آنکه رفتی هر کجا - بر مسلمانان فرستادی پیام
السلام ای تارک دنیای دون - داشتی تنها به دینت اهتمام
السلام ای آنکه بودی حافظ - ملک و ملت حامی قرآن مدام
السلام ای مهربانتر از پدر - از فراقت شد یتیم امت تمام
السلام ای آنکه با یاری خود - بی نوایان را نمودی شادکام
السلام ای آنکه داغ هجر تو - تا قیامت می نیابد التیام
السلام ای آنکه در تشییع تو - کرده ده میلیون جماعت ازدحام
رحمت حق بر روان پاک تو - هم به آن شیری که بر تو داد مام
السلام السلام السلام - بر خمینی از حسینی صبح و شام
از مؤلف
- شعر

زیارت نامه مخصوص حرم حضرت امام خمینی قدس سره

السلام ای عالم والا مقام - السلام ای زاده خیر الانام
السلام ای بنده خاص خدا - ای که کردی نفس را بر خویش رام
السلام ای یادگار انبیاء - ای خمینی ای امام بن امام
السلام ای نور چشم مصطفی - رحمت حق بر روانت مستدام
السلام ای میوه باغ بتول - سید و سالار سادات کرام
السلام ای که ز خاک مرقدت - می وزد بوی حسینی بر مشام
السلام ای نائب صاحب زمان - در جهاد حق همیشه پیشگام
السلام ای عالم آگاه دل - مرجع تقلید کل خاص و عام
السلام ای رهبر آزادگان - قافله سالار آیات عظام
السلام ای آنکه کردی با سخن - خواب شیرین بر ستمکاران حرام
السلام ای پور موسی با عصا - اژدهاها را فرو بردی به کام
السلام ای آنکه شاهان نزد تو - سر فرود آرند مانند غلام
السلام ای آنکه بدخواهان تو - جمله بدنامند چون صدام خام
السلام ای آنکه رفتی از جهان - ماند در تاریخ از تو نیک نام
السلام ای افتخار مسلمین - ای گرفته از تو ملت انسجام
السلام ای آنکه با تدبیر تو - یافت ایرانی و ایران احترام
السلام ای قهرمان انقلاب - یافت دین از انقلاب تو دوام
السلام ای آنکه گشتی فیض یاب - کردی از فیضیه قم چون قیام
السلام ای آنکه عمری بهر حق - راه حق پیموده حق بودت مرام
السلام ای آنکه بر طاغوتیان - حمله کردی و گرفتی انتقام
السلام ای آنکه رفتی هر کجا - بر مسلمانان فرستادی پیام
السلام ای تارک دنیای دون - داشتی تنها به دینت اهتمام
السلام ای آنکه بودی حافظ - ملک و ملت حامی قرآن مدام
السلام ای مهربانتر از پدر - از فراقت شد یتیم امت تمام
السلام ای آنکه با یاری خود - بی نوایان را نمودی شادکام
السلام ای آنکه داغ هجر تو - تا قیامت می نیابد التیام
السلام ای آنکه در تشییع تو - کرده ده میلیون جماعت ازدحام
رحمت حق بر روان پاک تو - هم به آن شیری که بر تو داد مام
السلام السلام السلام - بر خمینی از حسینی صبح و شام
از مؤلف

بخش ششم