فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مرحوم شیخ علی اکبر الهیان در حال رحلت

آقای شیخ محمد تقی نحوی که اکثر اوقات در خدمت مرحوم شیخ علی اکبر الهیان سمامی بود از قول یکی از اخیار تهران که در لحظات آخر زندگی آن مرحوم نزدش بوده نقل کرده است: چند لحظه قبل از فوت ایشان به من فرمود: زیر بغلم را بگیرید تا بنشینم، او را نشاندیم، متوجه شدیم آن مرحوم پاها را جمع کرد و مؤدب نشسته و به یک نقطه معینی نگاه می کند و لبان خود را تکان می دهد گویا با کسی سخن می گوید. سپس پاها را دراز کرده خوابید و به رحمت ایزدی پیوست. در همین حال بوی عطری بسیار عالی به مشاممان رسید.(676)
وفات آن مرحوم در تاریخ 1380 ق بود.
- ترویج دین

شهادت شیخ محمد تقی همدانی

شیخ محمد تقی همدانی فرزند آقا باقر همدانی از اعاظم علماء عاملین و از اکابر فقهای متبحرین (از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری) پس از اخذ اجازه اجتهاد به همدان بازگشت و در آنجا بنای تدریس و ترویج و نشر احکام را گذاشت تا آنکه جمعی از شیعیان کردستان از او درخواست نمودند که بدانجا رود. وی بدواً قبول نکرد تا با اصرار زیاد مواجه شد، بالاخره دعوت آنان را اجابت نمود و به سنندج رفت و در آن شهر بیست و هشت سال اقامت گزید و در ترویج مذهب جعفری کوشش زیاد کرد.
وی در انقلابی که به سال 1314 رخ داد شهید شد و خانه اش تاراج شد و مؤلفاتش را سوزاندند.(677)
- شهادت

شهادت شیخ محمد تقی همدانی

شیخ محمد تقی همدانی فرزند آقا باقر همدانی از اعاظم علماء عاملین و از اکابر فقهای متبحرین (از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری) پس از اخذ اجازه اجتهاد به همدان بازگشت و در آنجا بنای تدریس و ترویج و نشر احکام را گذاشت تا آنکه جمعی از شیعیان کردستان از او درخواست نمودند که بدانجا رود. وی بدواً قبول نکرد تا با اصرار زیاد مواجه شد، بالاخره دعوت آنان را اجابت نمود و به سنندج رفت و در آن شهر بیست و هشت سال اقامت گزید و در ترویج مذهب جعفری کوشش زیاد کرد.
وی در انقلابی که به سال 1314 رخ داد شهید شد و خانه اش تاراج شد و مؤلفاتش را سوزاندند.(678)
- زهد