فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

ملا علی نوری مأمور تعیین قبور اشخاص در جوار حضرت علی علیه السلام

حکیم ربانی و فهیم ایمانی ملا علی نوری این مولی جمشید مازندرانی در علم و حکمت و معارف الهیه و مواظبت به سنن و آداب بالاتر از آنست که ذکر شود از شاگردان آقا محمد بیدآبادی و آقا میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانی بوده و مابین او و محقق قمی صاحب قوانین صداقت و رفاقت بوده.
در ماه رجب سنه 1246 در اصفهان وفات یافت و جنازه اش را به نجف حمل کرده و در عتبه باب طوسی از حرم مطهر زیر پای زوار او را دفن کردند، در هنگام دفن او یکی از علما تکبیری بلند گفت چون سبب پرسیدند گفت: تقریباً پانزده سال پیش در خواب دیدم که این مرحوم داخل صحن مطهر شد و در دستش عصائی بود می گفت: من مأمورم یا مأذونم از جانب حضرت مرتضویه که تعیین کنم در این بقعه منوره قبور مردم را پس با همان عصا اشاره به مواضع می کرد و نامی می برد تا رسید به همین موضع شریف اشاره کرد به آن و گفت: هذا منزل نفسی و محل رمسی اعددته لیوم کریهتی و بأسی ، یعنی این موضع قبر من است.(672)
- رحلت

داستا رحلت شیخ محمد تقی بجنوردی

شیخ محمد تقی بجنوردی از اعلام بزرگوار و زاهد نامدار و از شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگران بوده است و در مشهد مقدس مجاور شده و نماز جماعت او منحصر بفرد بوده است.
آقای مروج در سوانح سفر از مرحوم حاج شیخ رمضانعلی قوچانی (ره) نقل می کند: هنگام وفات شیخ فقیه محمد تقی بجنوردی در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم، دو سه روز پیش از آنکه خبر وفات او به مشهد مقدس علوی (ع) برسد در خواب دیدم وارد صحن مطهر علوی شده، صحن و هوا را پر از ملائکه دیدم که با هر یک از پرچمهای سیاهی بود و به قدری ازدحام داشتند که جای حرکت کردن من نبود در آن حال دیدم تابوتی که روی آن را با پارچه سیاهی با میخهای نقره کوبیده بودند از بالای صحن وارد کردند و بلافاصله به حرم مطهر داخل نمودند، من از یکی از آن فرشتگان پرسیدم این تابوت از کیست؟ گفت: از شیخ محمد تقی بجنوردی است که در مشهد مقدس درگذشته و ما مأمور بودیم جنازه او را خدمت حضرت علی - علیه السلام - بیاوریم.
من از خواب بیدار شدم، فردا که به درس مرحوم آخوند حضور یافتم و خوابم را به ایشان عرض کردم. پس از دو روز دیگر خبر وفات آن بزرگوار رسید، رحمة الله علیه.
وفات آن مرحوم 14 صفر 1314 واقع شده و در دارالسیاده صفه دست چپ متصل به درب مسجد گوهرشاد مدفون شد.(673)
- رؤیا

داستا رحلت شیخ محمد تقی بجنوردی

شیخ محمد تقی بجنوردی از اعلام بزرگوار و زاهد نامدار و از شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگران بوده است و در مشهد مقدس مجاور شده و نماز جماعت او منحصر بفرد بوده است.
آقای مروج در سوانح سفر از مرحوم حاج شیخ رمضانعلی قوچانی (ره) نقل می کند: هنگام وفات شیخ فقیه محمد تقی بجنوردی در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم، دو سه روز پیش از آنکه خبر وفات او به مشهد مقدس علوی (ع) برسد در خواب دیدم وارد صحن مطهر علوی شده، صحن و هوا را پر از ملائکه دیدم که با هر یک از پرچمهای سیاهی بود و به قدری ازدحام داشتند که جای حرکت کردن من نبود در آن حال دیدم تابوتی که روی آن را با پارچه سیاهی با میخهای نقره کوبیده بودند از بالای صحن وارد کردند و بلافاصله به حرم مطهر داخل نمودند، من از یکی از آن فرشتگان پرسیدم این تابوت از کیست؟ گفت: از شیخ محمد تقی بجنوردی است که در مشهد مقدس درگذشته و ما مأمور بودیم جنازه او را خدمت حضرت علی - علیه السلام - بیاوریم.
من از خواب بیدار شدم، فردا که به درس مرحوم آخوند حضور یافتم و خوابم را به ایشان عرض کردم. پس از دو روز دیگر خبر وفات آن بزرگوار رسید، رحمة الله علیه.
وفات آن مرحوم 14 صفر 1314 واقع شده و در دارالسیاده صفه دست چپ متصل به درب مسجد گوهرشاد مدفون شد.(674)
- رحلت