فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مرحوم حاجی شیخ عبدالحسین طهرانی در اواخر عمر خود

نقل است از عالم ربانی حاجی محمد حسین شهرستانی رحمة الله در کتاب الموائد خویش در شرح حال این مرحوم فرموده است: در سنه 1280 برای تعمیر صحن مطهر به کربلا آمد و مجاور گردید و تذهیب جدید قبه مبارکه و بنای صحن و کاشی ایوان حجره ها و توسعه صحن شریف از سمت بالای سر مقدس به مباشرت ایشان شده است و پس از چندی به جهت تذهیب قبه عسکریین - علیهماالسلام - به سامراء رفت و بعد از اتمام در کاظمین چندی مریض شد و در سنه 1286 که مطابق است با کلمه مبارکه غفور وفات یافت، قبرش در کربلا در حجره متصل به درب سلطانی است و جمیع کتابهای خود را وقف بر طلاب نمود.(658)
- یتیم

نعمتهای بهشتی برای مرحوم ملا عبدالله تستری در عوض خوشحالی یک یتیم

در کتاب عالم آرا نقل شده است که مرحوم ملا عبدالله تستری در روز جمعه 24 محرم سنه 1021 مریض شد و در شب یکشنبه 26 محرم نزدیک به صبح بعد از اداء نوافل شب از اتاق بیرون رفت که ببیند صبح شده است یا نه چون برگشت بر زمین افتاد و روحش به ملأ اعلی پیوست.
محدث جلیل مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه سجادیه نقل کرده که: یکی از مجتهدین در خواب دید مرحوم آخوند ملا عبدالله را پس از فوتش که در هیئت نیکو و در مکانی عالی است و از سبب آن پرسید، در پاسخ فرمود: وقتی در دستم سیبی بود و از مسجد جامع اصفهان بیرون می آمدم طفلی در راه به من برخورد آن سیب را در دست او گذاشتم و او خوشحال شد و به من دادند آنچه را که می بینی، به گمانم گفت: طفل یتیم بود.(659)
- بهشت

نعمتهای بهشتی برای مرحوم ملا عبدالله تستری در عوض خوشحالی یک یتیم

در کتاب عالم آرا نقل شده است که مرحوم ملا عبدالله تستری در روز جمعه 24 محرم سنه 1021 مریض شد و در شب یکشنبه 26 محرم نزدیک به صبح بعد از اداء نوافل شب از اتاق بیرون رفت که ببیند صبح شده است یا نه چون برگشت بر زمین افتاد و روحش به ملأ اعلی پیوست.
محدث جلیل مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه سجادیه نقل کرده که: یکی از مجتهدین در خواب دید مرحوم آخوند ملا عبدالله را پس از فوتش که در هیئت نیکو و در مکانی عالی است و از سبب آن پرسید، در پاسخ فرمود: وقتی در دستم سیبی بود و از مسجد جامع اصفهان بیرون می آمدم طفلی در راه به من برخورد آن سیب را در دست او گذاشتم و او خوشحال شد و به من دادند آنچه را که می بینی، به گمانم گفت: طفل یتیم بود.(660)
- شهادت