فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

داستان مردن شیخ مرتضی طالقانی در مدرسه

آقای سید عبدالحسین حسینی تهرانی در کتاب معادشناسی می گوید: من دوستی داشتم صاحب ضمیر و روشن دل و متقی و دلسوخته و حقاً از عاشقان حسینی به نام حاج هادی خان صنمی ابهری و من با او صیغه اخوت خوانده بودم، او نقل می کرد: در یک سفر که به عتبات عالیات مشرف شدم و چند روزی در نجف اشرف زیارت می کردم کسی را نیافتم که با او مأنوس باشم و با او درد دل کنم روزی به حرم مطهر مشرف شدم، زیارت کردم مدتی در حرم ایستادم و به حضرت امیر(ع) عرض کردم مولی جان ما مهمان شمائیم چند روز است من در نجف می گردم کسی را نیافتم (که با او مأنوس باشم) حاشا به کرم شما.
از حرم بیرون آمدم و بدون اختیار در بازار (حویش) وارد شدم و به مدرسه مرحوم سید محمد کاظم یزدی درآمدم و در صحن مدرسه روی سکوئی نشستم. ظهر شد دیدم از مقابل من از طبقه فوقانی شیخی خارج شد بسیار زیبا و با طراوت و زنده دل رفت به بام مدرسه و اذان گفت و همین که خواست داخل حجره اش برود چشمم به صورتش افتاد دیدم در اثر اذان دو گونه اش مانند دو حقه نور می درخشد، درون حجره رفت و در را بست، من شروع کردم به گریه کردن و عرض کردم یا امیرالمؤمنین! پس از چند روز یک مرد یافتم آن هم به من اعتنائی نکرد. فوراً شیخ در حجره را باز کرد و رو به من نمود و اشاره کرد: بیا بالا، از جا برخاستم و به طبقه فوقانی رفته و به حجره اش وارد شدم. هر دو یکدیگر را به آغوش گرفتیم و مدتی گریه کردیم و سپس از همدیگر جدا شدیم.
این شیخ روشن ضمیر مرحوم شیخ مرتضی طالقانی - اعلی الله مقامه - بوده است دارای ملکات فاضله نفسانی بوده است و تا آخر عمر در مدرسه زیست نمود و مانند حکیم هیدجی به تدریس اشتغال داشت.
طلاب مدرسه سید می گویند: در شب رحلتش همه را در حجره جمع کرد و شب تا به صبح خوش و خرم بود. با همه مزاح و شوخی می کرد و می خندید. هر چه طلاب مدرسه می خواستند بروند مانع می شد و می گفت یک امشب است غنیمت است هنگام طلوع صبح صادق شیخ بر بام مدرسه رفت و اذان گفت و پائین آمد به حجره خود رفت هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که دیدند شیخ در حجره رو به قبله خوابیده و پارچه ای روی خود کشیده و جان تسلیم کرده است.
خادم مدرسه سید می گوید: در عصر همان روز که شیخ فردا صبحش رحلت نمود با من در صحن مدرسه در حین عبور برخورد کرد و به من گفت: تو امشب می خوابی و صبح از خواب بیدار می شوی و می روی دست به آب و می آئی کنار حوض وضو بگیری می گویند شیخ مرتضی مرده است خادم می گوید من اصلا مقصود او را نفهمیدم و این جملات را یک کلام ساده و مزاح و سخن فکاهی تلقی کردم، صبح که از خواب بیدار شدم و آمدم کنار حوض وضو بگیرم دیدم طلاب مدرسه می گویند: شیخ مرتضی مرده است - رحمة الله علیه - (این مرحوم درس جامع المقدمات، مغنی، مطول، شرح لمعه، مکاسب شیخ شرح منظومه، اسفار می گفت و قاعده اش این بود طلاب عبارت را می خواندند و او معنی و شرح می داد.(648)
- علمای دین

داستان مردن شیخ مرتضی طالقانی در مدرسه

آقای سید عبدالحسین حسینی تهرانی در کتاب معادشناسی می گوید: من دوستی داشتم صاحب ضمیر و روشن دل و متقی و دلسوخته و حقاً از عاشقان حسینی به نام حاج هادی خان صنمی ابهری و من با او صیغه اخوت خوانده بودم، او نقل می کرد: در یک سفر که به عتبات عالیات مشرف شدم و چند روزی در نجف اشرف زیارت می کردم کسی را نیافتم که با او مأنوس باشم و با او درد دل کنم روزی به حرم مطهر مشرف شدم، زیارت کردم مدتی در حرم ایستادم و به حضرت امیر(ع) عرض کردم مولی جان ما مهمان شمائیم چند روز است من در نجف می گردم کسی را نیافتم (که با او مأنوس باشم) حاشا به کرم شما.
از حرم بیرون آمدم و بدون اختیار در بازار (حویش) وارد شدم و به مدرسه مرحوم سید محمد کاظم یزدی درآمدم و در صحن مدرسه روی سکوئی نشستم. ظهر شد دیدم از مقابل من از طبقه فوقانی شیخی خارج شد بسیار زیبا و با طراوت و زنده دل رفت به بام مدرسه و اذان گفت و همین که خواست داخل حجره اش برود چشمم به صورتش افتاد دیدم در اثر اذان دو گونه اش مانند دو حقه نور می درخشد، درون حجره رفت و در را بست، من شروع کردم به گریه کردن و عرض کردم یا امیرالمؤمنین! پس از چند روز یک مرد یافتم آن هم به من اعتنائی نکرد. فوراً شیخ در حجره را باز کرد و رو به من نمود و اشاره کرد: بیا بالا، از جا برخاستم و به طبقه فوقانی رفته و به حجره اش وارد شدم. هر دو یکدیگر را به آغوش گرفتیم و مدتی گریه کردیم و سپس از همدیگر جدا شدیم.
این شیخ روشن ضمیر مرحوم شیخ مرتضی طالقانی - اعلی الله مقامه - بوده است دارای ملکات فاضله نفسانی بوده است و تا آخر عمر در مدرسه زیست نمود و مانند حکیم هیدجی به تدریس اشتغال داشت.
طلاب مدرسه سید می گویند: در شب رحلتش همه را در حجره جمع کرد و شب تا به صبح خوش و خرم بود. با همه مزاح و شوخی می کرد و می خندید. هر چه طلاب مدرسه می خواستند بروند مانع می شد و می گفت یک امشب است غنیمت است هنگام طلوع صبح صادق شیخ بر بام مدرسه رفت و اذان گفت و پائین آمد به حجره خود رفت هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که دیدند شیخ در حجره رو به قبله خوابیده و پارچه ای روی خود کشیده و جان تسلیم کرده است.
خادم مدرسه سید می گوید: در عصر همان روز که شیخ فردا صبحش رحلت نمود با من در صحن مدرسه در حین عبور برخورد کرد و به من گفت: تو امشب می خوابی و صبح از خواب بیدار می شوی و می روی دست به آب و می آئی کنار حوض وضو بگیری می گویند شیخ مرتضی مرده است خادم می گوید من اصلا مقصود او را نفهمیدم و این جملات را یک کلام ساده و مزاح و سخن فکاهی تلقی کردم، صبح که از خواب بیدار شدم و آمدم کنار حوض وضو بگیرم دیدم طلاب مدرسه می گویند: شیخ مرتضی مرده است - رحمة الله علیه - (این مرحوم درس جامع المقدمات، مغنی، مطول، شرح لمعه، مکاسب شیخ شرح منظومه، اسفار می گفت و قاعده اش این بود طلاب عبارت را می خواندند و او معنی و شرح می داد.(649)
- زهد

داستان مردن شیخ مرتضی طالقانی در مدرسه

آقای سید عبدالحسین حسینی تهرانی در کتاب معادشناسی می گوید: من دوستی داشتم صاحب ضمیر و روشن دل و متقی و دلسوخته و حقاً از عاشقان حسینی به نام حاج هادی خان صنمی ابهری و من با او صیغه اخوت خوانده بودم، او نقل می کرد: در یک سفر که به عتبات عالیات مشرف شدم و چند روزی در نجف اشرف زیارت می کردم کسی را نیافتم که با او مأنوس باشم و با او درد دل کنم روزی به حرم مطهر مشرف شدم، زیارت کردم مدتی در حرم ایستادم و به حضرت امیر(ع) عرض کردم مولی جان ما مهمان شمائیم چند روز است من در نجف می گردم کسی را نیافتم (که با او مأنوس باشم) حاشا به کرم شما.
از حرم بیرون آمدم و بدون اختیار در بازار (حویش) وارد شدم و به مدرسه مرحوم سید محمد کاظم یزدی درآمدم و در صحن مدرسه روی سکوئی نشستم. ظهر شد دیدم از مقابل من از طبقه فوقانی شیخی خارج شد بسیار زیبا و با طراوت و زنده دل رفت به بام مدرسه و اذان گفت و همین که خواست داخل حجره اش برود چشمم به صورتش افتاد دیدم در اثر اذان دو گونه اش مانند دو حقه نور می درخشد، درون حجره رفت و در را بست، من شروع کردم به گریه کردن و عرض کردم یا امیرالمؤمنین! پس از چند روز یک مرد یافتم آن هم به من اعتنائی نکرد. فوراً شیخ در حجره را باز کرد و رو به من نمود و اشاره کرد: بیا بالا، از جا برخاستم و به طبقه فوقانی رفته و به حجره اش وارد شدم. هر دو یکدیگر را به آغوش گرفتیم و مدتی گریه کردیم و سپس از همدیگر جدا شدیم.
این شیخ روشن ضمیر مرحوم شیخ مرتضی طالقانی - اعلی الله مقامه - بوده است دارای ملکات فاضله نفسانی بوده است و تا آخر عمر در مدرسه زیست نمود و مانند حکیم هیدجی به تدریس اشتغال داشت.
طلاب مدرسه سید می گویند: در شب رحلتش همه را در حجره جمع کرد و شب تا به صبح خوش و خرم بود. با همه مزاح و شوخی می کرد و می خندید. هر چه طلاب مدرسه می خواستند بروند مانع می شد و می گفت یک امشب است غنیمت است هنگام طلوع صبح صادق شیخ بر بام مدرسه رفت و اذان گفت و پائین آمد به حجره خود رفت هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که دیدند شیخ در حجره رو به قبله خوابیده و پارچه ای روی خود کشیده و جان تسلیم کرده است.
خادم مدرسه سید می گوید: در عصر همان روز که شیخ فردا صبحش رحلت نمود با من در صحن مدرسه در حین عبور برخورد کرد و به من گفت: تو امشب می خوابی و صبح از خواب بیدار می شوی و می روی دست به آب و می آئی کنار حوض وضو بگیری می گویند شیخ مرتضی مرده است خادم می گوید من اصلا مقصود او را نفهمیدم و این جملات را یک کلام ساده و مزاح و سخن فکاهی تلقی کردم، صبح که از خواب بیدار شدم و آمدم کنار حوض وضو بگیرم دیدم طلاب مدرسه می گویند: شیخ مرتضی مرده است - رحمة الله علیه - (این مرحوم درس جامع المقدمات، مغنی، مطول، شرح لمعه، مکاسب شیخ شرح منظومه، اسفار می گفت و قاعده اش این بود طلاب عبارت را می خواندند و او معنی و شرح می داد.(650)
- مکاشفه