فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

داستانی از کرامت بقعه مرحوم ابن نمای حلی

مرحوم علامه حلی حکایت کرده است: در شهر حله امیری بود که روزی به عزم شکار به صحرا رفت، پرنده ای را در بالای قبه مشهد الشمس دید و باز شکاری خود را رها کرد که آن پرنده را شکار کند، باز شکاری آن پرنده را تعقیب کرد، پرنده در حین فرار خود را به خانه مرحوم ابن نمای حلی (جعفر بن محمد) صاحب مثیرالاحزان معروف به مقتل ابن نما انداخت، و چون باز شکاری به آن خانه رسید و خواست آن پرنده را شکار کند پاها و بالهایش از کار افتاد و نتوانست آن حیوان را که به خانه آن عالم بزرگوار پناهنده شده بود دست یابد.
این خبر را به امیر حله رسانیدند امیر پس از مشاهده چنین کرامتی از آن بزرگوار، از بلندی منزلت و مقام او آگاهی یافت و شروع به عمارت و ساختمان آن مشهد شریف کرد.(643)
- شهادت

شهادت مرحوم شیخ حسن بیهودی

علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله نوشته است عالم کامل فقیه، شیخ حسن بیهودی از علمای ربانی و مجاهدی بود و در نشر احکام و اعلام کلمه دین کوشش داشت و در نجف اشرف نزد آیت الله شربیانی علم خود را کامل کرد و چون به وطن برگشت در نواحی قائن قریه بیهود به نشر احکام و اقامه حدود مشغول شد، در آن قریه عده ای صوفی طاوسی از پیروان ملا سلطان علی گنابادی بودند چون عالم مذکور خواست ایشان را هدایت کند و از بدعتها باز دارد شبانه به منزل او ریختند و با جراحات او را با عیالش که حامله بود شهید نمودند و هر چه در خانه اش بود غارت کرده و بردند. چون صبح شد مردم مطلع شده و غوغا برخواست، حاکم وقت که امیر شوکت الملک محمد بن ابراهیم قاتلین را دستگیر کرده و پس از گرفتن اقرار سه نفر از ایشان را کشت.
و این در سنه 1300 قمری بود.(644)
- علمای دین

شهادت مرحوم شیخ حسن بیهودی

علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله نوشته است عالم کامل فقیه، شیخ حسن بیهودی از علمای ربانی و مجاهدی بود و در نشر احکام و اعلام کلمه دین کوشش داشت و در نجف اشرف نزد آیت الله شربیانی علم خود را کامل کرد و چون به وطن برگشت در نواحی قائن قریه بیهود به نشر احکام و اقامه حدود مشغول شد، در آن قریه عده ای صوفی طاوسی از پیروان ملا سلطان علی گنابادی بودند چون عالم مذکور خواست ایشان را هدایت کند و از بدعتها باز دارد شبانه به منزل او ریختند و با جراحات او را با عیالش که حامله بود شهید نمودند و هر چه در خانه اش بود غارت کرده و بردند. چون صبح شد مردم مطلع شده و غوغا برخواست، حاکم وقت که امیر شوکت الملک محمد بن ابراهیم قاتلین را دستگیر کرده و پس از گرفتن اقرار سه نفر از ایشان را کشت.
و این در سنه 1300 قمری بود.(645)
- میرزای شیرازی