فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شهادت مولی علی زنجانی به سدت عثمانی ها

مولی علی بن محمد حسین زنجانی از بزرگان علم و فضیلت پس از پایان تحصیل به زنجان بازگشت و در آن شهر مشغول ترویج و نشر احکام و ارشاد و هدایت انام شد تا آنکه در سنه 1136 به شهادت رسید و این در موقعی رخ داد که: عثمانی ها بر ایران حمله کردند و با روسها توافق کردند که ایران را بین خود تقسیم نمایند. و علمای قسطنطنیه به کفر شیعه فتوا دادن و حکم کردند به وجوب قتل مردان و اسارت زنانشان بنا بر آن تفصیلی که ذکر شده در کتاب المنتظم الناصری ج 2 ص 229، هنگامی که هجوم لشکر دشمن به نواحی زنجان رسید این عالم مجاهد به همراه جمعی برای دفاع خارج شد و در نواحی قریه قمچقای با لشکر دشمن ملاقات کردند و در آنجا با دشمن مردانه جنگید و غیرت اسلامی و شهامت و شجاعت خود را برای حفظ وطن و یاری دین و نگهداری آئین و جهاد فی سبیل الله را از خود نشان داد تا اینکه به درجه رفیعه شهادت رسید، رحمة الله علیه.
وقتی خبر شهادت او به استادش، علامه سید قوام الدین رسید در تاریخ شهادتش چنین گفت:
مولوی (ملا علی) میرزا که بود - در طریق معرفت صاحب رشاد
علم را چون با عمل مقرون نمود - کرد در راه خدا عزم جهاد
بود در جنگ عدو ثابت قدم - تا به راه حق روان با صدق داد
خامه و انشاء به تاریخش نوشت - (با شهید کربلا محشور باد)(637)
- دفاع

شهادت مولی علی زنجانی به سدت عثمانی ها

مولی علی بن محمد حسین زنجانی از بزرگان علم و فضیلت پس از پایان تحصیل به زنجان بازگشت و در آن شهر مشغول ترویج و نشر احکام و ارشاد و هدایت انام شد تا آنکه در سنه 1136 به شهادت رسید و این در موقعی رخ داد که: عثمانی ها بر ایران حمله کردند و با روسها توافق کردند که ایران را بین خود تقسیم نمایند. و علمای قسطنطنیه به کفر شیعه فتوا دادن و حکم کردند به وجوب قتل مردان و اسارت زنانشان بنا بر آن تفصیلی که ذکر شده در کتاب المنتظم الناصری ج 2 ص 229، هنگامی که هجوم لشکر دشمن به نواحی زنجان رسید این عالم مجاهد به همراه جمعی برای دفاع خارج شد و در نواحی قریه قمچقای با لشکر دشمن ملاقات کردند و در آنجا با دشمن مردانه جنگید و غیرت اسلامی و شهامت و شجاعت خود را برای حفظ وطن و یاری دین و نگهداری آئین و جهاد فی سبیل الله را از خود نشان داد تا اینکه به درجه رفیعه شهادت رسید، رحمة الله علیه.
وقتی خبر شهادت او به استادش، علامه سید قوام الدین رسید در تاریخ شهادتش چنین گفت:
مولوی (ملا علی) میرزا که بود - در طریق معرفت صاحب رشاد
علم را چون با عمل مقرون نمود - کرد در راه خدا عزم جهاد
بود در جنگ عدو ثابت قدم - تا به راه حق روان با صدق داد
خامه و انشاء به تاریخش نوشت - (با شهید کربلا محشور باد)(638)
- شهادت

شهادت مولی علی زنجانی به سدت عثمانی ها

مولی علی بن محمد حسین زنجانی از بزرگان علم و فضیلت پس از پایان تحصیل به زنجان بازگشت و در آن شهر مشغول ترویج و نشر احکام و ارشاد و هدایت انام شد تا آنکه در سنه 1136 به شهادت رسید و این در موقعی رخ داد که: عثمانی ها بر ایران حمله کردند و با روسها توافق کردند که ایران را بین خود تقسیم نمایند. و علمای قسطنطنیه به کفر شیعه فتوا دادن و حکم کردند به وجوب قتل مردان و اسارت زنانشان بنا بر آن تفصیلی که ذکر شده در کتاب المنتظم الناصری ج 2 ص 229، هنگامی که هجوم لشکر دشمن به نواحی زنجان رسید این عالم مجاهد به همراه جمعی برای دفاع خارج شد و در نواحی قریه قمچقای با لشکر دشمن ملاقات کردند و در آنجا با دشمن مردانه جنگید و غیرت اسلامی و شهامت و شجاعت خود را برای حفظ وطن و یاری دین و نگهداری آئین و جهاد فی سبیل الله را از خود نشان داد تا اینکه به درجه رفیعه شهادت رسید، رحمة الله علیه.
وقتی خبر شهادت او به استادش، علامه سید قوام الدین رسید در تاریخ شهادتش چنین گفت:
مولوی (ملا علی) میرزا که بود - در طریق معرفت صاحب رشاد
علم را چون با عمل مقرون نمود - کرد در راه خدا عزم جهاد
بود در جنگ عدو ثابت قدم - تا به راه حق روان با صدق داد
خامه و انشاء به تاریخش نوشت - (با شهید کربلا محشور باد)(639)
- شهادت