فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

قصیده استاد حسن زاده در رثای استادش

حضرت استاد علامه طباطبائی پس از هشتاد سال عمر با برکت در روز یکشنبه 18 محرم الحرام سال 1402 برابر با 24 آبان 1360 ساعت 9 صبح چشم از جهان فرو بست.
یکی از مدرسین محترم نقل کردند که در روزهای آخر عمر علامه در حضورش بودم دیدم دیده گشودند و فرمودند: آنها را که انتظارشان را داشتم به سراغم آمدند. هنیئاله
قسمتی از قصیده استاد حسن زاده آملی در رثای استادش:
صبا به کوی عزیزان روضه رضوان - سلام ما به حضور عزیز ما برسان
حضور قدسی قدیس عیسوی مشرب - که مرده زنده نمودی به حکمت و عرفان
حضور فخر اماثل جناب علامه - حضور صدر افاضل مفسر قرآن
حضور نور دل و دیدگان اهل ولا - حضور صاحب تفسیر فرد المیزان
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا - تراست شادی وصل و مرا غم هجران
سکوت تو همه فکر و کلام تو همه ذکر - بیان تو همه بکر و نوشته ات برهان
دراست تو به معیار خواجه و صدرا - قداست تو نمودار بوذر و سلمان
اشارت تو به نجات و عبارت تو شفا - روایت تو نصوص روایت قرآن
قیامتی شده برپا به قم که واهمه گفت - مگر که زلزلة الارض را رسیده زمان
قلم شکسته و دل خسته و زبان بسته - چگونه وصف ترا مثل من می کند عنوان
تو جان جان حسن زاده کی روی از یاد - اگرچه پیکرت از دیده گان شود پنهان(634)
- کرامات

آیت الله شیخ مرتضی طالقانی خبر از رحلت خود می دهد

در ارتباط با مرحوم آیت الله شیخ مرتضی طالقانی، این حکایت از استاد محمد تقی جعفری نقل شده است که فرموده اند: یکی از روزهای آخر ذیحجة، پیش آقای شیخ مرتضی طالقانی رفتم فرمودند: درس تمام شد، تصور کردم مرادشان تعطیلات محرم است، گفتم: درسها تعطیل نشد، فرمود: می دانم درس تمام نشده است. خر طالقان رفته پالانش مانده. فهمیدم خبر رحلت خود را می دهد.
با آنکه علامت بیماری در ایشان نبود. از ایشان نکته ای خواستم برای یادگاری، بعد در حال اشک فرمود:
تا رسد دستت به خود شو کارگر - چون فتی از کار خواهی زد بسر(635)
- رحلت

آیت الله شیخ مرتضی طالقانی خبر از رحلت خود می دهد

در ارتباط با مرحوم آیت الله شیخ مرتضی طالقانی، این حکایت از استاد محمد تقی جعفری نقل شده است که فرموده اند: یکی از روزهای آخر ذیحجة، پیش آقای شیخ مرتضی طالقانی رفتم فرمودند: درس تمام شد، تصور کردم مرادشان تعطیلات محرم است، گفتم: درسها تعطیل نشد، فرمود: می دانم درس تمام نشده است. خر طالقان رفته پالانش مانده. فهمیدم خبر رحلت خود را می دهد.
با آنکه علامت بیماری در ایشان نبود. از ایشان نکته ای خواستم برای یادگاری، بعد در حال اشک فرمود:
تا رسد دستت به خود شو کارگر - چون فتی از کار خواهی زد بسر(636)
- جهاد