فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

ملا جعفر شیرازی در حال احتضار به امام زمان تعظیم کرد

مرحوم تنکابنی مؤلف کتاب قصص العلما نوشته است مرحوم آخوند ملا جعفر شیرازی که از شاگردان مرحوم شریف العلما و از زهاد عصر بود و من در طهران چندی به درس او شرکت کردم و بسیار زاهد و فقیر و منزوی بود و از کرامت آن بزرگوار اینکه در حال احتضار که عده ای از علما در کنار بستر او بودند همگی دیدند که آخوند ملا جعفر بی اختیار از بستر بیماری بپا خاست و به جانبی سلام و تعظیم کرد و دوباره به بستر افتاد، از او علت قیام و تعظیم را پرسیدند در جواب فرمود: امام عصر روحی فداه و عجل الله فرجه در اینجا تشریف آوردند پس بلافاصله به جوار رحمت حق تعالی شتافت.(632)
- علامه طباطبایی

قصیده استاد حسن زاده در رثای استادش

حضرت استاد علامه طباطبائی پس از هشتاد سال عمر با برکت در روز یکشنبه 18 محرم الحرام سال 1402 برابر با 24 آبان 1360 ساعت 9 صبح چشم از جهان فرو بست.
یکی از مدرسین محترم نقل کردند که در روزهای آخر عمر علامه در حضورش بودم دیدم دیده گشودند و فرمودند: آنها را که انتظارشان را داشتم به سراغم آمدند. هنیئاله
قسمتی از قصیده استاد حسن زاده آملی در رثای استادش:
صبا به کوی عزیزان روضه رضوان - سلام ما به حضور عزیز ما برسان
حضور قدسی قدیس عیسوی مشرب - که مرده زنده نمودی به حکمت و عرفان
حضور فخر اماثل جناب علامه - حضور صدر افاضل مفسر قرآن
حضور نور دل و دیدگان اهل ولا - حضور صاحب تفسیر فرد المیزان
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا - تراست شادی وصل و مرا غم هجران
سکوت تو همه فکر و کلام تو همه ذکر - بیان تو همه بکر و نوشته ات برهان
دراست تو به معیار خواجه و صدرا - قداست تو نمودار بوذر و سلمان
اشارت تو به نجات و عبارت تو شفا - روایت تو نصوص روایت قرآن
قیامتی شده برپا به قم که واهمه گفت - مگر که زلزلة الارض را رسیده زمان
قلم شکسته و دل خسته و زبان بسته - چگونه وصف ترا مثل من می کند عنوان
تو جان جان حسن زاده کی روی از یاد - اگرچه پیکرت از دیده گان شود پنهان(633)
- مرثیه

قصیده استاد حسن زاده در رثای استادش

حضرت استاد علامه طباطبائی پس از هشتاد سال عمر با برکت در روز یکشنبه 18 محرم الحرام سال 1402 برابر با 24 آبان 1360 ساعت 9 صبح چشم از جهان فرو بست.
یکی از مدرسین محترم نقل کردند که در روزهای آخر عمر علامه در حضورش بودم دیدم دیده گشودند و فرمودند: آنها را که انتظارشان را داشتم به سراغم آمدند. هنیئاله
قسمتی از قصیده استاد حسن زاده آملی در رثای استادش:
صبا به کوی عزیزان روضه رضوان - سلام ما به حضور عزیز ما برسان
حضور قدسی قدیس عیسوی مشرب - که مرده زنده نمودی به حکمت و عرفان
حضور فخر اماثل جناب علامه - حضور صدر افاضل مفسر قرآن
حضور نور دل و دیدگان اهل ولا - حضور صاحب تفسیر فرد المیزان
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا - تراست شادی وصل و مرا غم هجران
سکوت تو همه فکر و کلام تو همه ذکر - بیان تو همه بکر و نوشته ات برهان
دراست تو به معیار خواجه و صدرا - قداست تو نمودار بوذر و سلمان
اشارت تو به نجات و عبارت تو شفا - روایت تو نصوص روایت قرآن
قیامتی شده برپا به قم که واهمه گفت - مگر که زلزلة الارض را رسیده زمان
قلم شکسته و دل خسته و زبان بسته - چگونه وصف ترا مثل من می کند عنوان
تو جان جان حسن زاده کی روی از یاد - اگرچه پیکرت از دیده گان شود پنهان(634)
- کرامات