فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

عزالدین قسام کیست؟

محمد عزالدین بن عبدالقادر قسام از مجاهدان عرب بود وی به سال 1300 ق متولد شد و در سال 1918 م. با گروهی از شاگردان خود علیه فرانسویان که سوریه را اشغال کرده بودند قیام کرد. مدتی در حیفا فلسطین اقامت گزید و عهده دار امامت جامع الاستقلال گشت. در این اوان شیخ محمد کامل القصاب را برای تألیف کتاب النقد و البیان یاری کرد آنگاه در قیام مردم فلسطین علیه انگلیسیها شرکت کرد و شجاعتهای بسیاری از خود نشانداد و سرانجام به سال 1354 قمری شهید شد و در قریه الشیخ نزدیک حیفا دفن گشت.(630)
- جان دادن

ملا جعفر شیرازی در حال احتضار به امام زمان تعظیم کرد

مرحوم تنکابنی مؤلف کتاب قصص العلما نوشته است مرحوم آخوند ملا جعفر شیرازی که از شاگردان مرحوم شریف العلما و از زهاد عصر بود و من در طهران چندی به درس او شرکت کردم و بسیار زاهد و فقیر و منزوی بود و از کرامت آن بزرگوار اینکه در حال احتضار که عده ای از علما در کنار بستر او بودند همگی دیدند که آخوند ملا جعفر بی اختیار از بستر بیماری بپا خاست و به جانبی سلام و تعظیم کرد و دوباره به بستر افتاد، از او علت قیام و تعظیم را پرسیدند در جواب فرمود: امام عصر روحی فداه و عجل الله فرجه در اینجا تشریف آوردند پس بلافاصله به جوار رحمت حق تعالی شتافت.(631)
- امام زمان(عج)

ملا جعفر شیرازی در حال احتضار به امام زمان تعظیم کرد

مرحوم تنکابنی مؤلف کتاب قصص العلما نوشته است مرحوم آخوند ملا جعفر شیرازی که از شاگردان مرحوم شریف العلما و از زهاد عصر بود و من در طهران چندی به درس او شرکت کردم و بسیار زاهد و فقیر و منزوی بود و از کرامت آن بزرگوار اینکه در حال احتضار که عده ای از علما در کنار بستر او بودند همگی دیدند که آخوند ملا جعفر بی اختیار از بستر بیماری بپا خاست و به جانبی سلام و تعظیم کرد و دوباره به بستر افتاد، از او علت قیام و تعظیم را پرسیدند در جواب فرمود: امام عصر روحی فداه و عجل الله فرجه در اینجا تشریف آوردند پس بلافاصله به جوار رحمت حق تعالی شتافت.(632)
- علامه طباطبایی