فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

عزالدین قسام کیست؟

محمد عزالدین بن عبدالقادر قسام از مجاهدان عرب بود وی به سال 1300 ق متولد شد و در سال 1918 م. با گروهی از شاگردان خود علیه فرانسویان که سوریه را اشغال کرده بودند قیام کرد. مدتی در حیفا فلسطین اقامت گزید و عهده دار امامت جامع الاستقلال گشت. در این اوان شیخ محمد کامل القصاب را برای تألیف کتاب النقد و البیان یاری کرد آنگاه در قیام مردم فلسطین علیه انگلیسیها شرکت کرد و شجاعتهای بسیاری از خود نشانداد و سرانجام به سال 1354 قمری شهید شد و در قریه الشیخ نزدیک حیفا دفن گشت.(628)
- مبارزه

عزالدین قسام کیست؟

محمد عزالدین بن عبدالقادر قسام از مجاهدان عرب بود وی به سال 1300 ق متولد شد و در سال 1918 م. با گروهی از شاگردان خود علیه فرانسویان که سوریه را اشغال کرده بودند قیام کرد. مدتی در حیفا فلسطین اقامت گزید و عهده دار امامت جامع الاستقلال گشت. در این اوان شیخ محمد کامل القصاب را برای تألیف کتاب النقد و البیان یاری کرد آنگاه در قیام مردم فلسطین علیه انگلیسیها شرکت کرد و شجاعتهای بسیاری از خود نشانداد و سرانجام به سال 1354 قمری شهید شد و در قریه الشیخ نزدیک حیفا دفن گشت.(629)
- شهادت

عزالدین قسام کیست؟

محمد عزالدین بن عبدالقادر قسام از مجاهدان عرب بود وی به سال 1300 ق متولد شد و در سال 1918 م. با گروهی از شاگردان خود علیه فرانسویان که سوریه را اشغال کرده بودند قیام کرد. مدتی در حیفا فلسطین اقامت گزید و عهده دار امامت جامع الاستقلال گشت. در این اوان شیخ محمد کامل القصاب را برای تألیف کتاب النقد و البیان یاری کرد آنگاه در قیام مردم فلسطین علیه انگلیسیها شرکت کرد و شجاعتهای بسیاری از خود نشانداد و سرانجام به سال 1354 قمری شهید شد و در قریه الشیخ نزدیک حیفا دفن گشت.(630)
- جان دادن