فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

هر وقت همه طلبه ها صاحب خانه شدند

در منزل حضرت امام در شهر قم از نزدیکان آن مرحوم شنیدم که در نجف اشرف به حضرت امام عرض کردند: آقا حاج سید احمد آقا فرزند شما خانه ندارد برای ایشان خانه ای تهیه فرمائید امام در پاسخ فرمودند: هر وقت همه طلبه ها صاحب خانه شدند احمد هم باید خانه داشته باشد.
- شبهه

قیام با قلم بر علیه شبهات پادری

کشیشی از مبلغین عیسوی در آموختن فارسی و عربی کوشیده ادبیات اسلامی را فراگرفته سپس در حوزه درس علمای بزرگ حضور یافته خود را مسلمانی پاک اعتقاد نشانداده پس از مدتی که به خیال خودش تا پایه اجتهاد می رسد ناگهان غایب می شود و بعد از چندی یک کتاب مفصل از او منتشر می شود که بر ضد اسلام تألیف کرده بود.
ایرانیان در زمان صفویه مبلغین مسیحی را به نام (پادری) می نامیدند و آن کتاب را به عنوان شبهات پادری خواندند.
مبلغ مزبور در کتاب خود اعتراف می نماید که مدتها با مکر و فریب عنوان مسلمانی بر خود گرفته بود تا با کلیه احکام و قواعد علوم اسلامی آشنا گشت و نظریات خود را بر رد اصول اسلام می نگارد.
انتشار شبهات پادری در حوزه های علمیه و روحانی جوش و خروشی پدید آورد و برخی از علمای منقول در صدد پاسخ برآمدند اما بزودی معلوم گشت که جواب پادری دادن کار ایشان نیست زیرا مدعی از بیخ و بن اصول را قبول ندارد حالا چگونه روایات و حدیث و خبر را خواهد پذیرفت آن هنگام موقعی بود که میانه منقولی ها با معقولی ها ضدیت بود و فقیهان حکیمان را تکفیر می نمودند اما پیدایش کتاب شبهات پادری موجب آشتی گشت زیرا فقیهان دانستند عقلی لازم است و از حکیمان اسلام قدردانی نمودند، از جمله حکما یکی آخوند ملا علی نوری حکیم بزرگوار بود که حوزه درس خود را شش ماه تعطیل کرده شب و روز کوشید تا کتاب جامعی بر پایه دلائل عقلی و طبیعی دائر بر رد شبهات پادری و در اثبات حقایق اسلام نوشت به نام کتاب حجة الاسلام که واقعاً حجت الاسلام است و با نهایت فصاحت و بلاغت نگارش یافته است، کتاب دیگر را مرحوم حاج ملا احمد نراقی نوشت بنام سیف الامة به قراری که می گویند مرحوم نراقی ده نفر از علمای یهود را نزد خود گرد آورد و کتابهای فراوان از کتابخانه ملا موشه یهودی راجع به تورات و تفسیرهای تورات و تلموز در آن مجمع حاضر آوردند و مدتها با همکاری علمای یهود از براهین و دلایل دین موسی هر چه به نفع اسلام یافت گرفت و آنها را با دلائل عقلی و طبیعی تألیف و کتاب سیف الامه را تصنیف کرد.(602)
- تألیف

قیام با قلم بر علیه شبهات پادری

کشیشی از مبلغین عیسوی در آموختن فارسی و عربی کوشیده ادبیات اسلامی را فراگرفته سپس در حوزه درس علمای بزرگ حضور یافته خود را مسلمانی پاک اعتقاد نشانداده پس از مدتی که به خیال خودش تا پایه اجتهاد می رسد ناگهان غایب می شود و بعد از چندی یک کتاب مفصل از او منتشر می شود که بر ضد اسلام تألیف کرده بود.
ایرانیان در زمان صفویه مبلغین مسیحی را به نام (پادری) می نامیدند و آن کتاب را به عنوان شبهات پادری خواندند.
مبلغ مزبور در کتاب خود اعتراف می نماید که مدتها با مکر و فریب عنوان مسلمانی بر خود گرفته بود تا با کلیه احکام و قواعد علوم اسلامی آشنا گشت و نظریات خود را بر رد اصول اسلام می نگارد.
انتشار شبهات پادری در حوزه های علمیه و روحانی جوش و خروشی پدید آورد و برخی از علمای منقول در صدد پاسخ برآمدند اما بزودی معلوم گشت که جواب پادری دادن کار ایشان نیست زیرا مدعی از بیخ و بن اصول را قبول ندارد حالا چگونه روایات و حدیث و خبر را خواهد پذیرفت آن هنگام موقعی بود که میانه منقولی ها با معقولی ها ضدیت بود و فقیهان حکیمان را تکفیر می نمودند اما پیدایش کتاب شبهات پادری موجب آشتی گشت زیرا فقیهان دانستند عقلی لازم است و از حکیمان اسلام قدردانی نمودند، از جمله حکما یکی آخوند ملا علی نوری حکیم بزرگوار بود که حوزه درس خود را شش ماه تعطیل کرده شب و روز کوشید تا کتاب جامعی بر پایه دلائل عقلی و طبیعی دائر بر رد شبهات پادری و در اثبات حقایق اسلام نوشت به نام کتاب حجة الاسلام که واقعاً حجت الاسلام است و با نهایت فصاحت و بلاغت نگارش یافته است، کتاب دیگر را مرحوم حاج ملا احمد نراقی نوشت بنام سیف الامة به قراری که می گویند مرحوم نراقی ده نفر از علمای یهود را نزد خود گرد آورد و کتابهای فراوان از کتابخانه ملا موشه یهودی راجع به تورات و تفسیرهای تورات و تلموز در آن مجمع حاضر آوردند و مدتها با همکاری علمای یهود از براهین و دلایل دین موسی هر چه به نفع اسلام یافت گرفت و آنها را با دلائل عقلی و طبیعی تألیف و کتاب سیف الامه را تصنیف کرد.(603)
- شعر