فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

تبعید آیت الله کاشانی به رشت

آیت الله کاشانی مدتی نیز در رشت در زندان روسها بود و چون بر خلاف ادعای انگلیسیها دلیلی بر همکاری او با آلمانها وجود نداشت روسها تصمیم به آزادی او گرفتند، که انگلیسیها به بهانه ادامه بازجوئی او را مجدداً در اراک زندانی کردند.
آیت الله کاشانی خطاب به یک افسر انگلیسی در بازداشتگاه چنین می گوید: اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی بر شما خواهد بود و اگر سالم بیرون آیم کاری خواهم کرد که شیر نفت به انگلستان بسته شود.
پس از چندی برای دور ساختن او از تهران وی را به کرمانشاه در محلی به نام پاچه نوگان زندانی ساختند، در همین زندان بود که به عارضه ضعف بیماری قلبی مبتلا شد و در مدت 8 ماهی که در این زندان بود ناچار به تحمل صدمات و مشقات زیادی شد، بالاخره جنگ جهانی دوم با تسلیم شدن آلمان در 24 مرداد 1324 به پایان رسید و آیت الله کاشانی پس از 28 ماه مخفی بودن و حبس و تبعید از زندان متفقین آزاد شد و پس از استقبال بزرگی که در کرمانشاه و شهرهای همدان و قم از وی صورت گرفت روز جمعه 31 شهریور 1324 به تهران وارد شد.(597)
- آیت الله کاشانی

تبعید آیت الله کاشانی به رشت

آیت الله کاشانی مدتی نیز در رشت در زندان روسها بود و چون بر خلاف ادعای انگلیسیها دلیلی بر همکاری او با آلمانها وجود نداشت روسها تصمیم به آزادی او گرفتند، که انگلیسیها به بهانه ادامه بازجوئی او را مجدداً در اراک زندانی کردند.
آیت الله کاشانی خطاب به یک افسر انگلیسی در بازداشتگاه چنین می گوید: اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی بر شما خواهد بود و اگر سالم بیرون آیم کاری خواهم کرد که شیر نفت به انگلستان بسته شود.
پس از چندی برای دور ساختن او از تهران وی را به کرمانشاه در محلی به نام پاچه نوگان زندانی ساختند، در همین زندان بود که به عارضه ضعف بیماری قلبی مبتلا شد و در مدت 8 ماهی که در این زندان بود ناچار به تحمل صدمات و مشقات زیادی شد، بالاخره جنگ جهانی دوم با تسلیم شدن آلمان در 24 مرداد 1324 به پایان رسید و آیت الله کاشانی پس از 28 ماه مخفی بودن و حبس و تبعید از زندان متفقین آزاد شد و پس از استقبال بزرگی که در کرمانشاه و شهرهای همدان و قم از وی صورت گرفت روز جمعه 31 شهریور 1324 به تهران وارد شد.(598)
- تبعید

تبعید آیت الله کاشانی به رشت

آیت الله کاشانی مدتی نیز در رشت در زندان روسها بود و چون بر خلاف ادعای انگلیسیها دلیلی بر همکاری او با آلمانها وجود نداشت روسها تصمیم به آزادی او گرفتند، که انگلیسیها به بهانه ادامه بازجوئی او را مجدداً در اراک زندانی کردند.
آیت الله کاشانی خطاب به یک افسر انگلیسی در بازداشتگاه چنین می گوید: اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی بر شما خواهد بود و اگر سالم بیرون آیم کاری خواهم کرد که شیر نفت به انگلستان بسته شود.
پس از چندی برای دور ساختن او از تهران وی را به کرمانشاه در محلی به نام پاچه نوگان زندانی ساختند، در همین زندان بود که به عارضه ضعف بیماری قلبی مبتلا شد و در مدت 8 ماهی که در این زندان بود ناچار به تحمل صدمات و مشقات زیادی شد، بالاخره جنگ جهانی دوم با تسلیم شدن آلمان در 24 مرداد 1324 به پایان رسید و آیت الله کاشانی پس از 28 ماه مخفی بودن و حبس و تبعید از زندان متفقین آزاد شد و پس از استقبال بزرگی که در کرمانشاه و شهرهای همدان و قم از وی صورت گرفت روز جمعه 31 شهریور 1324 به تهران وارد شد.(599)
- امام خمینی