فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

بدنبال اعلامیه شدیداللحن، آیت الله کاشانی به لبنان تبعید شد

در 27 خرداد 1327 یکی دیگر از ایادی دربار بنام هژیر به نخست وزیری انتخاب شد. همزمان عده زیادی از مردم در منزل آیت الله کاشانی اجتماع کردند. آیت الله پس از سخنرانی از مردم خواست که از ورود هژیر به مجلس جلوگیری کنند. سیل جمعیت در حالی که طلاب پیشاپیش آنها حرکت می کردند و قرآن بزرگی در دست داشتند به طرف مجلس حرکت کردند که این تظاهرات مورد هجوم قوای دولتی قرار گرفت و عده کثیری زخمی شدند و یکی از جوانان شجاع بر اثر جراحت به شهادت رسید با این حال حکومت هژیر بیش از صد روز دوام نیاورد، این امر پیروزی جدیدی برای مبارزات ملت ما محسوب می شد. روز 27 خرداد به عنوان روز تأسیس یک گروه مهم سیاسی بنام مجمع مسلمانان مجاهد انتخاب شد که این گروه نقش بسیار مهمی در حوادث بعدی که منجر به پیروزی نهضت ملی ایران گردید ایفا کرد.
استعمار انگلیس و حکومتهای دست نشانده برای تمدید امتیاز نفت جنوب و شاه برای تغییر قانون اساسی تصمیم به برقراری یک حکومت استبدادی خشن گرفتند و بدین دلیل این مأموریت به سپهبد رزم آرا واگذار شد.
آیت الله کاشانی با شناخت نقشه دشمن بر شدت مبارزه خود افزود و در بهمن 1327 اعلامیه شدید اللحنی علیه دولت انگلیس و دولت دست نشانده او صادر کرد و در پانزده بهمن همین سال حادثه تیراندازی به شاه در دانشگاه پیش آمد کرد، این حادثه که به احتمال زیاد از طرف حزب توده رهبری شده بود به نتیجه نرسید و شاه جان سالم بدر برد. پس از وقوع این حادثه و با برقراری حکومت نظامی و سانسور شدید روزنامه ها ساعت یک بعد از نیمه شب منزل آیت الله را محاصره کردند و یکی از عمال سرسپرده رژیم بنام سرتیپ دفتری آیت الله را به طرز فجیعی دستگیر کردند و در همان شب او را با یک جیپ ارتشی به طرف خرم آباد و قلعه فلک الافلاک اعزام و پس از چند روز به لبنان تبعید نمودند.
نمایندگان مجلس پانزدهم که تا این هنگام در حال سکوت بودند پس از تبعید آیت الله کاشانی چند نفری از آنها دست به یک اعتراض شدیدی علیه حکومت وقت زدند که این اعتراضات را باید اولین مبارزه جدی در مجلس در جهت نهضت ملی ایران پس از شهریور 1320 محسوب نمود.
- آیت الله کاشانی

بدنبال اعلامیه شدیداللحن، آیت الله کاشانی به لبنان تبعید شد

در 27 خرداد 1327 یکی دیگر از ایادی دربار بنام هژیر به نخست وزیری انتخاب شد. همزمان عده زیادی از مردم در منزل آیت الله کاشانی اجتماع کردند. آیت الله پس از سخنرانی از مردم خواست که از ورود هژیر به مجلس جلوگیری کنند. سیل جمعیت در حالی که طلاب پیشاپیش آنها حرکت می کردند و قرآن بزرگی در دست داشتند به طرف مجلس حرکت کردند که این تظاهرات مورد هجوم قوای دولتی قرار گرفت و عده کثیری زخمی شدند و یکی از جوانان شجاع بر اثر جراحت به شهادت رسید با این حال حکومت هژیر بیش از صد روز دوام نیاورد، این امر پیروزی جدیدی برای مبارزات ملت ما محسوب می شد. روز 27 خرداد به عنوان روز تأسیس یک گروه مهم سیاسی بنام مجمع مسلمانان مجاهد انتخاب شد که این گروه نقش بسیار مهمی در حوادث بعدی که منجر به پیروزی نهضت ملی ایران گردید ایفا کرد.
استعمار انگلیس و حکومتهای دست نشانده برای تمدید امتیاز نفت جنوب و شاه برای تغییر قانون اساسی تصمیم به برقراری یک حکومت استبدادی خشن گرفتند و بدین دلیل این مأموریت به سپهبد رزم آرا واگذار شد.
آیت الله کاشانی با شناخت نقشه دشمن بر شدت مبارزه خود افزود و در بهمن 1327 اعلامیه شدید اللحنی علیه دولت انگلیس و دولت دست نشانده او صادر کرد و در پانزده بهمن همین سال حادثه تیراندازی به شاه در دانشگاه پیش آمد کرد، این حادثه که به احتمال زیاد از طرف حزب توده رهبری شده بود به نتیجه نرسید و شاه جان سالم بدر برد. پس از وقوع این حادثه و با برقراری حکومت نظامی و سانسور شدید روزنامه ها ساعت یک بعد از نیمه شب منزل آیت الله را محاصره کردند و یکی از عمال سرسپرده رژیم بنام سرتیپ دفتری آیت الله را به طرز فجیعی دستگیر کردند و در همان شب او را با یک جیپ ارتشی به طرف خرم آباد و قلعه فلک الافلاک اعزام و پس از چند روز به لبنان تبعید نمودند.
نمایندگان مجلس پانزدهم که تا این هنگام در حال سکوت بودند پس از تبعید آیت الله کاشانی چند نفری از آنها دست به یک اعتراض شدیدی علیه حکومت وقت زدند که این اعتراضات را باید اولین مبارزه جدی در مجلس در جهت نهضت ملی ایران پس از شهریور 1320 محسوب نمود.
- تاریخ معاصر

بدنبال اعلامیه شدیداللحن، آیت الله کاشانی به لبنان تبعید شد

در 27 خرداد 1327 یکی دیگر از ایادی دربار بنام هژیر به نخست وزیری انتخاب شد. همزمان عده زیادی از مردم در منزل آیت الله کاشانی اجتماع کردند. آیت الله پس از سخنرانی از مردم خواست که از ورود هژیر به مجلس جلوگیری کنند. سیل جمعیت در حالی که طلاب پیشاپیش آنها حرکت می کردند و قرآن بزرگی در دست داشتند به طرف مجلس حرکت کردند که این تظاهرات مورد هجوم قوای دولتی قرار گرفت و عده کثیری زخمی شدند و یکی از جوانان شجاع بر اثر جراحت به شهادت رسید با این حال حکومت هژیر بیش از صد روز دوام نیاورد، این امر پیروزی جدیدی برای مبارزات ملت ما محسوب می شد. روز 27 خرداد به عنوان روز تأسیس یک گروه مهم سیاسی بنام مجمع مسلمانان مجاهد انتخاب شد که این گروه نقش بسیار مهمی در حوادث بعدی که منجر به پیروزی نهضت ملی ایران گردید ایفا کرد.
استعمار انگلیس و حکومتهای دست نشانده برای تمدید امتیاز نفت جنوب و شاه برای تغییر قانون اساسی تصمیم به برقراری یک حکومت استبدادی خشن گرفتند و بدین دلیل این مأموریت به سپهبد رزم آرا واگذار شد.
آیت الله کاشانی با شناخت نقشه دشمن بر شدت مبارزه خود افزود و در بهمن 1327 اعلامیه شدید اللحنی علیه دولت انگلیس و دولت دست نشانده او صادر کرد و در پانزده بهمن همین سال حادثه تیراندازی به شاه در دانشگاه پیش آمد کرد، این حادثه که به احتمال زیاد از طرف حزب توده رهبری شده بود به نتیجه نرسید و شاه جان سالم بدر برد. پس از وقوع این حادثه و با برقراری حکومت نظامی و سانسور شدید روزنامه ها ساعت یک بعد از نیمه شب منزل آیت الله را محاصره کردند و یکی از عمال سرسپرده رژیم بنام سرتیپ دفتری آیت الله را به طرز فجیعی دستگیر کردند و در همان شب او را با یک جیپ ارتشی به طرف خرم آباد و قلعه فلک الافلاک اعزام و پس از چند روز به لبنان تبعید نمودند.
نمایندگان مجلس پانزدهم که تا این هنگام در حال سکوت بودند پس از تبعید آیت الله کاشانی چند نفری از آنها دست به یک اعتراض شدیدی علیه حکومت وقت زدند که این اعتراضات را باید اولین مبارزه جدی در مجلس در جهت نهضت ملی ایران پس از شهریور 1320 محسوب نمود.
- علمای مبارز