فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مبارزه آیت الله کاشانی با قوام السلطنه

پس از استعفای ناگهانی دکتر مصدق و انتصاب قوام السلطنه به نخست وزیری، قوام السلطنه به اتکاء به نیروی انتظامی اعلامیه شدید اللحنی علیه آزادیخواهان و رهبران نهضت ملی ایران صادر و تهدید کرد که هر گونه مقاومت را در مقابل حکومت خود به سختی سرکوب خواهد کرد.
آیت الله کاشانی وقتی در مقابل این موقعیت دشوار قرار گرفت اعلامیه ای صادر کرد که در آن نوشت:
توطئه تفکیک دین از سیاست که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسها بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت خود بازمی داشته است امروز سرلوحه برنامه این مرد جاه طلب قرار گرفته است. احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنج دیده آن پس از سالها رنج شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده اند نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهدید نماید من صریحاً می گویم که بر عموم مردم مسلمان لازم است که در راه جهاد اکبر کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است...
و نامه ای خطاب به علاء نوشت: جناب آقای علاء دیروز بعد از شما ارسنجانی از جانب قوام آمد و گفت: به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار من می گذارد همانطور که حضوری عرض کردم به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایند دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد، در انتظار اقدامات مجدانه شما والسلام.
آیت الله کاشانی در پاسخ یکی از روزنامه نگاران که پرسیده بود اگر قوام السلطنه تا 48 ساعت کنار نرود شما چه اقدامی خواهید کرد؟ گفت: شخصاً کفن می پوشم و پیشاپیش صفوف مردم مسلمان حکومت او را سرنگون خواهم کرد.
این تهدید چنان مؤثر شد که مردم قیام کردند و با دادن صدها شهید و مجروح قدرت نظامی قوام را در هم شکستند و در کمتر از 20 ساعت از مهلت مقرر حکومت قوام سقوط کرد.(591)
- آیت الله کاشانی

مبارزه آیت الله کاشانی با قوام السلطنه

پس از استعفای ناگهانی دکتر مصدق و انتصاب قوام السلطنه به نخست وزیری، قوام السلطنه به اتکاء به نیروی انتظامی اعلامیه شدید اللحنی علیه آزادیخواهان و رهبران نهضت ملی ایران صادر و تهدید کرد که هر گونه مقاومت را در مقابل حکومت خود به سختی سرکوب خواهد کرد.
آیت الله کاشانی وقتی در مقابل این موقعیت دشوار قرار گرفت اعلامیه ای صادر کرد که در آن نوشت:
توطئه تفکیک دین از سیاست که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسها بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت خود بازمی داشته است امروز سرلوحه برنامه این مرد جاه طلب قرار گرفته است. احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنج دیده آن پس از سالها رنج شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده اند نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهدید نماید من صریحاً می گویم که بر عموم مردم مسلمان لازم است که در راه جهاد اکبر کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است...
و نامه ای خطاب به علاء نوشت: جناب آقای علاء دیروز بعد از شما ارسنجانی از جانب قوام آمد و گفت: به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار من می گذارد همانطور که حضوری عرض کردم به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایند دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد، در انتظار اقدامات مجدانه شما والسلام.
آیت الله کاشانی در پاسخ یکی از روزنامه نگاران که پرسیده بود اگر قوام السلطنه تا 48 ساعت کنار نرود شما چه اقدامی خواهید کرد؟ گفت: شخصاً کفن می پوشم و پیشاپیش صفوف مردم مسلمان حکومت او را سرنگون خواهم کرد.
این تهدید چنان مؤثر شد که مردم قیام کردند و با دادن صدها شهید و مجروح قدرت نظامی قوام را در هم شکستند و در کمتر از 20 ساعت از مهلت مقرر حکومت قوام سقوط کرد.(592)
- تاریخ معاصر

مبارزه آیت الله کاشانی با قوام السلطنه

پس از استعفای ناگهانی دکتر مصدق و انتصاب قوام السلطنه به نخست وزیری، قوام السلطنه به اتکاء به نیروی انتظامی اعلامیه شدید اللحنی علیه آزادیخواهان و رهبران نهضت ملی ایران صادر و تهدید کرد که هر گونه مقاومت را در مقابل حکومت خود به سختی سرکوب خواهد کرد.
آیت الله کاشانی وقتی در مقابل این موقعیت دشوار قرار گرفت اعلامیه ای صادر کرد که در آن نوشت:
توطئه تفکیک دین از سیاست که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسها بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت خود بازمی داشته است امروز سرلوحه برنامه این مرد جاه طلب قرار گرفته است. احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنج دیده آن پس از سالها رنج شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده اند نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهدید نماید من صریحاً می گویم که بر عموم مردم مسلمان لازم است که در راه جهاد اکبر کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است...
و نامه ای خطاب به علاء نوشت: جناب آقای علاء دیروز بعد از شما ارسنجانی از جانب قوام آمد و گفت: به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار من می گذارد همانطور که حضوری عرض کردم به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایند دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد، در انتظار اقدامات مجدانه شما والسلام.
آیت الله کاشانی در پاسخ یکی از روزنامه نگاران که پرسیده بود اگر قوام السلطنه تا 48 ساعت کنار نرود شما چه اقدامی خواهید کرد؟ گفت: شخصاً کفن می پوشم و پیشاپیش صفوف مردم مسلمان حکومت او را سرنگون خواهم کرد.
این تهدید چنان مؤثر شد که مردم قیام کردند و با دادن صدها شهید و مجروح قدرت نظامی قوام را در هم شکستند و در کمتر از 20 ساعت از مهلت مقرر حکومت قوام سقوط کرد.(593)
- علمای مبارز