فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مرحوم سید محسن حکیم حاضر به ملاقات عبدالسلام عارف نشد

عبدالسلام عارف رئیس جمهور عراق یک روز به کربلا آمد و قصدش از این سفر ملاقات با مرحوم سید محسن حکیم (ره) بود ولی مرحوم حکیم ملاقات با او را نپذیرفت و فرمود: چنانچه قبل از آمدنش در رادیو لغو قوانین سوسیالیستی، احوال شخصی و بیمه را اعلان کند در آن صورت من حاضرم با او ملاقات کنم و عبدالسلام اصرار داشت که قوانین به حال خود باقی باشد، آن مرحوم نیز ملاقات با او را نپذیرفت و این جریان یک ماه قبل از سوختن او در هواپیما بود و همچنین هیچیک از علمای کربلا با او ملاقات نکردند با آنکه همه علمای کربلا جهت ملاقات با او در صحن دعوت شده بودند.(585)
- سیره علما

آیت الله حکیم و سید مهدی شیرازی با ملاقات با عبدالکریم قاسم حاضر نشدند

آیت الله سید محمد شیرازی نوشته است: عبدالکریم قاسم رئیس جمهور عراق یک روز قصد نمود به کربلا و نجف برود و با مرحوم پدرم آیت الله سید مهدی شیرازی و آیت الله سید محسن حکیم ملاقات کند، آن دو بزرگوار ملاقات با او را نپذیرفتند و فرمودند: ما در صورتی حاضریم ملاقات کنیم که بعضی از قوانین خلاف اسلام از آن جمله حزب کمونیست را منحل و قانون احوالات شخصی را لغو کند.
چون عبدالکریم این شرایط را قبول نکرد ملاقات حاصل نشد و شش ماه پس از این جریان بر علیه عبدالکریم کودتا شد.(586)
- عراق

آیت الله حکیم و سید مهدی شیرازی با ملاقات با عبدالکریم قاسم حاضر نشدند

آیت الله سید محمد شیرازی نوشته است: عبدالکریم قاسم رئیس جمهور عراق یک روز قصد نمود به کربلا و نجف برود و با مرحوم پدرم آیت الله سید مهدی شیرازی و آیت الله سید محسن حکیم ملاقات کند، آن دو بزرگوار ملاقات با او را نپذیرفتند و فرمودند: ما در صورتی حاضریم ملاقات کنیم که بعضی از قوانین خلاف اسلام از آن جمله حزب کمونیست را منحل و قانون احوالات شخصی را لغو کند.
چون عبدالکریم این شرایط را قبول نکرد ملاقات حاصل نشد و شش ماه پس از این جریان بر علیه عبدالکریم کودتا شد.(587)
- شعر