فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مبارزه آیت الله قمی با مفاسد دودمان پهلوی

پس از برکناری رضاشاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی (ره) جهت از بین بردن مفاسدی که در دوران رضاشاه پهلوی، چون کشف حجاب، اختلاط دختران و پسران در مدارس، شنا نمودن دختران و پسران با هم، اصلاح اقتصاد کشور و غیره به ایران آمد ولی وقتی متوجه شد که هیئت دولت قصد دارد به خواسته های او ترتیب اثر ندهد، علناً با دولت اعلام جنگ کرده فرمود: من آماده جنگ با دولت به خاطر برپا داشتن حکم خدا هستم و هر چه می خواهد بشود، بشود. دولت وقتی دید مرحوم قمی بر سر حرفش محکم ایستاده مجبور شد اوامرش را عملی نماید. آری عالم باید این چنین شجاع و مبارز باشد.(579)
- آیت الله قمی

مبارزه آیت الله قمی با مفاسد دودمان پهلوی

پس از برکناری رضاشاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی (ره) جهت از بین بردن مفاسدی که در دوران رضاشاه پهلوی، چون کشف حجاب، اختلاط دختران و پسران در مدارس، شنا نمودن دختران و پسران با هم، اصلاح اقتصاد کشور و غیره به ایران آمد ولی وقتی متوجه شد که هیئت دولت قصد دارد به خواسته های او ترتیب اثر ندهد، علناً با دولت اعلام جنگ کرده فرمود: من آماده جنگ با دولت به خاطر برپا داشتن حکم خدا هستم و هر چه می خواهد بشود، بشود. دولت وقتی دید مرحوم قمی بر سر حرفش محکم ایستاده مجبور شد اوامرش را عملی نماید. آری عالم باید این چنین شجاع و مبارز باشد.(580)
- علمای مبارز

مبارزه آیت الله بهبهانی با کشف حجاب رضاشاهی

رضا شاه پهلوی دستور داد هر رئیس صنفی باید هم صنفان خود را در روز معینی همراه زنانشان بدون حجاب در محلی جمع نماید.
روز اول از خود شاه شروع شد که با زن بدون حجابش در ملأ عام ظاهر شد روز بعد وزرا با زنانشان حاضر شدند، روز سوم وکلا... و به همین ترتیب تا یک روز هم به علما و خانواده هایشان رسید. و این برنامه ها برای آن بود که اهل علم را مجبور به چنین عملی نمایند و در نتیجه بی حجابی رواج پیدا کند.
شاه از امام جمعه تهران خواست که این کار را ترتیب دهد امام جمعه از شاه مهلت خواست چون می دانست گوش ندادن به حرف شاه عاقبت وخیمی دارد.
امام جمعه قضیه را با آیت الله سید محمد بهبهانی در میان گذاشت آیت الله بهبهانی فرمود: این را بدانید برای هر انسانی چهار چیز است، یکی مال، دیگری زندگی، سوم ناموس، چهارم دین، باید مال را برای زندگی و زندگی را برای ناموس و همه را برای دین فدا کرد.
بعد به امام جمعه فرمود: شما عمر خود را کرده اید و چیزی باقی نمانده پس چه بهتر که این دستور را عملی نکنی، زیرا اگر به دستور شاه عمل کنی به لعنت و عذاب ابدی گرفتار خواهی شد. و تاریخ نیز تو را لعنت خواهد کرد و اما اگر در این راه کشته شوی سعادت دنیا و آخرت را برای خود کسب کرده ای.
پس از آن شاه امام جمعه را برای جواب خواست، امام جمعه همان سخنان آیت الله بهبهانی را در جواب شاه گفت، شاه غضبناک شده گفت: این سخن تو نیست بلکه سخن سید محمد بهبهانی است و به ناچار آن عالم را رها ساخت و خداوند آن بزرگوار را از شر رضا شاه حفظ کرد.(581)
- رضاخان