فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مبارزه آیت الله قمی با مفاسد دودمان پهلوی

پس از برکناری رضاشاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی (ره) جهت از بین بردن مفاسدی که در دوران رضاشاه پهلوی، چون کشف حجاب، اختلاط دختران و پسران در مدارس، شنا نمودن دختران و پسران با هم، اصلاح اقتصاد کشور و غیره به ایران آمد ولی وقتی متوجه شد که هیئت دولت قصد دارد به خواسته های او ترتیب اثر ندهد، علناً با دولت اعلام جنگ کرده فرمود: من آماده جنگ با دولت به خاطر برپا داشتن حکم خدا هستم و هر چه می خواهد بشود، بشود. دولت وقتی دید مرحوم قمی بر سر حرفش محکم ایستاده مجبور شد اوامرش را عملی نماید. آری عالم باید این چنین شجاع و مبارز باشد.(577)
- فساد

مبارزه آیت الله قمی با مفاسد دودمان پهلوی

پس از برکناری رضاشاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی (ره) جهت از بین بردن مفاسدی که در دوران رضاشاه پهلوی، چون کشف حجاب، اختلاط دختران و پسران در مدارس، شنا نمودن دختران و پسران با هم، اصلاح اقتصاد کشور و غیره به ایران آمد ولی وقتی متوجه شد که هیئت دولت قصد دارد به خواسته های او ترتیب اثر ندهد، علناً با دولت اعلام جنگ کرده فرمود: من آماده جنگ با دولت به خاطر برپا داشتن حکم خدا هستم و هر چه می خواهد بشود، بشود. دولت وقتی دید مرحوم قمی بر سر حرفش محکم ایستاده مجبور شد اوامرش را عملی نماید. آری عالم باید این چنین شجاع و مبارز باشد.(578)
- رضاخان

مبارزه آیت الله قمی با مفاسد دودمان پهلوی

پس از برکناری رضاشاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی (ره) جهت از بین بردن مفاسدی که در دوران رضاشاه پهلوی، چون کشف حجاب، اختلاط دختران و پسران در مدارس، شنا نمودن دختران و پسران با هم، اصلاح اقتصاد کشور و غیره به ایران آمد ولی وقتی متوجه شد که هیئت دولت قصد دارد به خواسته های او ترتیب اثر ندهد، علناً با دولت اعلام جنگ کرده فرمود: من آماده جنگ با دولت به خاطر برپا داشتن حکم خدا هستم و هر چه می خواهد بشود، بشود. دولت وقتی دید مرحوم قمی بر سر حرفش محکم ایستاده مجبور شد اوامرش را عملی نماید. آری عالم باید این چنین شجاع و مبارز باشد.(579)
- آیت الله قمی