فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

آیت الله بروجردی و مبارزه با خرافات

آیت الله بروجردی در حال ورود به حرم حضرت رضا - علیه السلام - بود که آخوندی به عنوان احترام به حضرت رضا - علیه السلام به سجده افتاد، آیت الله بروجردی با دیدن این صحنه شدیداً ناراحت شدند و عصای خود را محکم بر پشت آن آخوند فرود آوردند و گفتند: این چه کاری است که می کنی؟ با این عملت دو گناه مرتکب شده ای:
1- سجده برای غیر خدا.
2- روحانی هستی و چنین کاری را انجام می دهی و این سبب می شود که دیگران هم از تو پیروی کنند.
و یا نقل می کنند: روزی ایشان می خواستند جائی بروند از منزل که بیرون آمدند یکی از زوار که پیرمردی بود آمد جلو و افتاد به پای ایشان که اظهار ادب کند آقا این کار را حرام می دانست و معتقد بود شرک است، از این رو شدیداً عصبانی شد و عصایش را کوبید به کمر آن پیرمرد و فریاد می زد این عمل شرک و حرام است و...(575)
- خرافات

آیت الله بروجردی و مبارزه با خرافات

آیت الله بروجردی در حال ورود به حرم حضرت رضا - علیه السلام - بود که آخوندی به عنوان احترام به حضرت رضا - علیه السلام به سجده افتاد، آیت الله بروجردی با دیدن این صحنه شدیداً ناراحت شدند و عصای خود را محکم بر پشت آن آخوند فرود آوردند و گفتند: این چه کاری است که می کنی؟ با این عملت دو گناه مرتکب شده ای:
1- سجده برای غیر خدا.
2- روحانی هستی و چنین کاری را انجام می دهی و این سبب می شود که دیگران هم از تو پیروی کنند.
و یا نقل می کنند: روزی ایشان می خواستند جائی بروند از منزل که بیرون آمدند یکی از زوار که پیرمردی بود آمد جلو و افتاد به پای ایشان که اظهار ادب کند آقا این کار را حرام می دانست و معتقد بود شرک است، از این رو شدیداً عصبانی شد و عصایش را کوبید به کمر آن پیرمرد و فریاد می زد این عمل شرک و حرام است و...(576)
- علمای مبارز

مبارزه آیت الله قمی با مفاسد دودمان پهلوی

پس از برکناری رضاشاه مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی (ره) جهت از بین بردن مفاسدی که در دوران رضاشاه پهلوی، چون کشف حجاب، اختلاط دختران و پسران در مدارس، شنا نمودن دختران و پسران با هم، اصلاح اقتصاد کشور و غیره به ایران آمد ولی وقتی متوجه شد که هیئت دولت قصد دارد به خواسته های او ترتیب اثر ندهد، علناً با دولت اعلام جنگ کرده فرمود: من آماده جنگ با دولت به خاطر برپا داشتن حکم خدا هستم و هر چه می خواهد بشود، بشود. دولت وقتی دید مرحوم قمی بر سر حرفش محکم ایستاده مجبور شد اوامرش را عملی نماید. آری عالم باید این چنین شجاع و مبارز باشد.(577)
- فساد