فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مبارزات مدرس با ستمگران

مدرس در ابتدای قدرت سردار سپه رضاخان او را خوب جا نیاورده بود و می توان گفت تا حدودی به او خوش بین بود زیرا می دید در ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) دسته ای از قزاقها براه افتاده عزاداری می کردند و سردار سپه که در رأسشان قرار داشت جلوی تکیه دولت می ایستاد و به علم دسته جات شال کشمیری می آویخت و به مرثیه خوانان خلعت می داد و عصر عاشورا شام غریبانی می گرفت و پای برهنه پای منبر می رفت و شمع روشن می نمود این تظاهرات ریاکارانه را مدرس حمل بر دیانت و اعتقادات مذهبیش می کرد ولی وقتی به ماهیتش پی برد و او را بخوبی شناخت از خوش بینیش دست برداشت و با او جداً از در مخالفت برآمد.(574)
- آیت الله بروجردی

آیت الله بروجردی و مبارزه با خرافات

آیت الله بروجردی در حال ورود به حرم حضرت رضا - علیه السلام - بود که آخوندی به عنوان احترام به حضرت رضا - علیه السلام به سجده افتاد، آیت الله بروجردی با دیدن این صحنه شدیداً ناراحت شدند و عصای خود را محکم بر پشت آن آخوند فرود آوردند و گفتند: این چه کاری است که می کنی؟ با این عملت دو گناه مرتکب شده ای:
1- سجده برای غیر خدا.
2- روحانی هستی و چنین کاری را انجام می دهی و این سبب می شود که دیگران هم از تو پیروی کنند.
و یا نقل می کنند: روزی ایشان می خواستند جائی بروند از منزل که بیرون آمدند یکی از زوار که پیرمردی بود آمد جلو و افتاد به پای ایشان که اظهار ادب کند آقا این کار را حرام می دانست و معتقد بود شرک است، از این رو شدیداً عصبانی شد و عصایش را کوبید به کمر آن پیرمرد و فریاد می زد این عمل شرک و حرام است و...(575)
- خرافات

آیت الله بروجردی و مبارزه با خرافات

آیت الله بروجردی در حال ورود به حرم حضرت رضا - علیه السلام - بود که آخوندی به عنوان احترام به حضرت رضا - علیه السلام به سجده افتاد، آیت الله بروجردی با دیدن این صحنه شدیداً ناراحت شدند و عصای خود را محکم بر پشت آن آخوند فرود آوردند و گفتند: این چه کاری است که می کنی؟ با این عملت دو گناه مرتکب شده ای:
1- سجده برای غیر خدا.
2- روحانی هستی و چنین کاری را انجام می دهی و این سبب می شود که دیگران هم از تو پیروی کنند.
و یا نقل می کنند: روزی ایشان می خواستند جائی بروند از منزل که بیرون آمدند یکی از زوار که پیرمردی بود آمد جلو و افتاد به پای ایشان که اظهار ادب کند آقا این کار را حرام می دانست و معتقد بود شرک است، از این رو شدیداً عصبانی شد و عصایش را کوبید به کمر آن پیرمرد و فریاد می زد این عمل شرک و حرام است و...(576)
- علمای مبارز