فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مبارزات مدرس با ستمگران

مدرس در ابتدای قدرت سردار سپه رضاخان او را خوب جا نیاورده بود و می توان گفت تا حدودی به او خوش بین بود زیرا می دید در ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) دسته ای از قزاقها براه افتاده عزاداری می کردند و سردار سپه که در رأسشان قرار داشت جلوی تکیه دولت می ایستاد و به علم دسته جات شال کشمیری می آویخت و به مرثیه خوانان خلعت می داد و عصر عاشورا شام غریبانی می گرفت و پای برهنه پای منبر می رفت و شمع روشن می نمود این تظاهرات ریاکارانه را مدرس حمل بر دیانت و اعتقادات مذهبیش می کرد ولی وقتی به ماهیتش پی برد و او را بخوبی شناخت از خوش بینیش دست برداشت و با او جداً از در مخالفت برآمد.(572)
- رضاخان

مبارزات مدرس با ستمگران

مدرس در ابتدای قدرت سردار سپه رضاخان او را خوب جا نیاورده بود و می توان گفت تا حدودی به او خوش بین بود زیرا می دید در ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) دسته ای از قزاقها براه افتاده عزاداری می کردند و سردار سپه که در رأسشان قرار داشت جلوی تکیه دولت می ایستاد و به علم دسته جات شال کشمیری می آویخت و به مرثیه خوانان خلعت می داد و عصر عاشورا شام غریبانی می گرفت و پای برهنه پای منبر می رفت و شمع روشن می نمود این تظاهرات ریاکارانه را مدرس حمل بر دیانت و اعتقادات مذهبیش می کرد ولی وقتی به ماهیتش پی برد و او را بخوبی شناخت از خوش بینیش دست برداشت و با او جداً از در مخالفت برآمد.(573)
- عوام فریبی

مبارزات مدرس با ستمگران

مدرس در ابتدای قدرت سردار سپه رضاخان او را خوب جا نیاورده بود و می توان گفت تا حدودی به او خوش بین بود زیرا می دید در ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) دسته ای از قزاقها براه افتاده عزاداری می کردند و سردار سپه که در رأسشان قرار داشت جلوی تکیه دولت می ایستاد و به علم دسته جات شال کشمیری می آویخت و به مرثیه خوانان خلعت می داد و عصر عاشورا شام غریبانی می گرفت و پای برهنه پای منبر می رفت و شمع روشن می نمود این تظاهرات ریاکارانه را مدرس حمل بر دیانت و اعتقادات مذهبیش می کرد ولی وقتی به ماهیتش پی برد و او را بخوبی شناخت از خوش بینیش دست برداشت و با او جداً از در مخالفت برآمد.(574)
- آیت الله بروجردی