فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

حمله وهابیها به خانه سید علی صاحب ریاض

در روضات الجنات است که در سنه 1216 در روز عید غدیر طایفه وهابیه به شهر کربلا ریخته و کردند آنچه کردند از قتل و غارت و تخریب از جمله قصد کشتن سید علی صاحب ریاض و اهل و عیال و غارت اموال او کردند، سید وقتی این را فهمید عیال خود را به جای دیگر فرستاد و تنها با یک کودک شیرخوار در خانه ماند و چون وهابیها به خانه او ریختند، سید بچه را در بغل گرفت و در یکی از بالاخانه ها که محل هیزم بود در زیر سبدی پنهان شد آن طفل را به سینه چسبانید متوکلا علی الله تا چه شود، آن ملعونها خانه را گشتند سید را پیدا نکردند آمدند در همان بالاخانه سید را ندیدند به خیال اینکه سید در زیر هیزمها پنهان شده است هیزمها را برداشتند و بر روی آن سبد ریختند و دیگر زیر سبد را ندیدند مأیوس شدند برگشتند و حق تعالی ایشان را کور کرد و هم آن بچه را ساکت کرد که در آن مدت هیچ گریه نکرد.(571)
- مدرس

مبارزات مدرس با ستمگران

مدرس در ابتدای قدرت سردار سپه رضاخان او را خوب جا نیاورده بود و می توان گفت تا حدودی به او خوش بین بود زیرا می دید در ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) دسته ای از قزاقها براه افتاده عزاداری می کردند و سردار سپه که در رأسشان قرار داشت جلوی تکیه دولت می ایستاد و به علم دسته جات شال کشمیری می آویخت و به مرثیه خوانان خلعت می داد و عصر عاشورا شام غریبانی می گرفت و پای برهنه پای منبر می رفت و شمع روشن می نمود این تظاهرات ریاکارانه را مدرس حمل بر دیانت و اعتقادات مذهبیش می کرد ولی وقتی به ماهیتش پی برد و او را بخوبی شناخت از خوش بینیش دست برداشت و با او جداً از در مخالفت برآمد.(572)
- رضاخان

مبارزات مدرس با ستمگران

مدرس در ابتدای قدرت سردار سپه رضاخان او را خوب جا نیاورده بود و می توان گفت تا حدودی به او خوش بین بود زیرا می دید در ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) دسته ای از قزاقها براه افتاده عزاداری می کردند و سردار سپه که در رأسشان قرار داشت جلوی تکیه دولت می ایستاد و به علم دسته جات شال کشمیری می آویخت و به مرثیه خوانان خلعت می داد و عصر عاشورا شام غریبانی می گرفت و پای برهنه پای منبر می رفت و شمع روشن می نمود این تظاهرات ریاکارانه را مدرس حمل بر دیانت و اعتقادات مذهبیش می کرد ولی وقتی به ماهیتش پی برد و او را بخوبی شناخت از خوش بینیش دست برداشت و با او جداً از در مخالفت برآمد.(573)
- عوام فریبی