فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

عمل جراحی آیت الله خوانساری همراه با قرائت قرآن ایشان

آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به عمل جراحی داشته است از طرفی ایشان سالخورده و ضعیف البنیه بودند و طاقت تحمل جراحی بدون بیهوشی ممکن نبود و از طرفی (چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی تقلید مقلدین ایشان اشکال پیدا می کرد) اجازه بیهوش کردن را ندادند ولی به اطباء معالج فرمودند: در حالی که من مشغول قرائت سوره مبارکه انعام شدم شما مشغول عمل جراحی شوید و من توجهم به قرآن می باشد در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی آید. (یعنی ایشان آنچنان توجه به قرآن پیدا می کنند که احساس درد نمی کنند) همانطور هم شد، مقارن اتمام عمل جراحی قرائت سوره نیز به آخر رسید.(441)
- مراجع تقلید

عمل جراحی آیت الله خوانساری همراه با قرائت قرآن ایشان

آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به عمل جراحی داشته است از طرفی ایشان سالخورده و ضعیف البنیه بودند و طاقت تحمل جراحی بدون بیهوشی ممکن نبود و از طرفی (چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی تقلید مقلدین ایشان اشکال پیدا می کرد) اجازه بیهوش کردن را ندادند ولی به اطباء معالج فرمودند: در حالی که من مشغول قرائت سوره مبارکه انعام شدم شما مشغول عمل جراحی شوید و من توجهم به قرآن می باشد در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی آید. (یعنی ایشان آنچنان توجه به قرآن پیدا می کنند که احساس درد نمی کنند) همانطور هم شد، مقارن اتمام عمل جراحی قرائت سوره نیز به آخر رسید.(442)
- قرآن

عمل جراحی آیت الله خوانساری همراه با قرائت قرآن ایشان

آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به عمل جراحی داشته است از طرفی ایشان سالخورده و ضعیف البنیه بودند و طاقت تحمل جراحی بدون بیهوشی ممکن نبود و از طرفی (چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی تقلید مقلدین ایشان اشکال پیدا می کرد) اجازه بیهوش کردن را ندادند ولی به اطباء معالج فرمودند: در حالی که من مشغول قرائت سوره مبارکه انعام شدم شما مشغول عمل جراحی شوید و من توجهم به قرآن می باشد در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی آید. (یعنی ایشان آنچنان توجه به قرآن پیدا می کنند که احساس درد نمی کنند) همانطور هم شد، مقارن اتمام عمل جراحی قرائت سوره نیز به آخر رسید.(443)
- علمای خوانسار