فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

حقیقتی را از یک عالم سنی بشنوید

بیهقی از علمای اهل سنت است او مردی زاهد و قانع بود وقتی از او سؤال کردند: آیا معاویه به خاطر جنگ با علی از ایمان بیرون رفته است یا نه؟ در جواب گفت: معاویه وارد ایمان نشده بود تا از آن بیرون رفته باشد بلکه در زمان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از کفر به نفاق وارد شد و سپس به همان کفر اصلی برگشت.
بیهقی صاحب تألیفاتی است مانند سنن کبیر و سنن صغیر، و دلائل النبوة و شعب الایمان او در سال 458 در نیشابور وفات یافت و او را به بیهق بردند، بیهق نزدیک سبزوار است.(439)
- اهل سنت

حقیقتی را از یک عالم سنی بشنوید

بیهقی از علمای اهل سنت است او مردی زاهد و قانع بود وقتی از او سؤال کردند: آیا معاویه به خاطر جنگ با علی از ایمان بیرون رفته است یا نه؟ در جواب گفت: معاویه وارد ایمان نشده بود تا از آن بیرون رفته باشد بلکه در زمان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از کفر به نفاق وارد شد و سپس به همان کفر اصلی برگشت.
بیهقی صاحب تألیفاتی است مانند سنن کبیر و سنن صغیر، و دلائل النبوة و شعب الایمان او در سال 458 در نیشابور وفات یافت و او را به بیهق بردند، بیهق نزدیک سبزوار است.(440)
- علمای خوانسار

عمل جراحی آیت الله خوانساری همراه با قرائت قرآن ایشان

آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به عمل جراحی داشته است از طرفی ایشان سالخورده و ضعیف البنیه بودند و طاقت تحمل جراحی بدون بیهوشی ممکن نبود و از طرفی (چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی تقلید مقلدین ایشان اشکال پیدا می کرد) اجازه بیهوش کردن را ندادند ولی به اطباء معالج فرمودند: در حالی که من مشغول قرائت سوره مبارکه انعام شدم شما مشغول عمل جراحی شوید و من توجهم به قرآن می باشد در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی آید. (یعنی ایشان آنچنان توجه به قرآن پیدا می کنند که احساس درد نمی کنند) همانطور هم شد، مقارن اتمام عمل جراحی قرائت سوره نیز به آخر رسید.(441)
- مراجع تقلید