فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

پدر علامه مجلسی و دقت در تربیت فرزندش

علامه مجلسی رحمة الله علیه، فرزند هفت ساله ای بود که با پدر خود به مسجد آمد و با سوزنی که در دست داشت مشک آب سقائی را سوراخ کرد سقا صدایش را به اعتراض بلند کرد، پدر علامه که فوق العاده نگران شده بود وقتی به خانه آمد به همسرش گفت: من در تربیت این کودک کوتاهی نکرده ام اما توجه باید کرد که کار امروز کودک ما بی جهت نمی باشد.
زن اندکی فکر کرد و سپس پاسخ داد: آری کوتاهی از من است چون وقتی که این کودک در رحم من بود به منزل همسایه رفتم و در آنجا چشمم به اناری که بر درخت آنها بود افتاد، من که هوس خوردن انار کرده بودم بدون اجازه سوزنی در انار درخت آنها فرو بردم و از آب آن مکیدم.
پدرم علامه گفت: موضوع روشن شد همان مکیدن آب انار حرام بوده است که سبب شد امروز او سوزنی به مشک سقا بزند.(437)
- لقمه حرام

پدر علامه مجلسی و دقت در تربیت فرزندش

علامه مجلسی رحمة الله علیه، فرزند هفت ساله ای بود که با پدر خود به مسجد آمد و با سوزنی که در دست داشت مشک آب سقائی را سوراخ کرد سقا صدایش را به اعتراض بلند کرد، پدر علامه که فوق العاده نگران شده بود وقتی به خانه آمد به همسرش گفت: من در تربیت این کودک کوتاهی نکرده ام اما توجه باید کرد که کار امروز کودک ما بی جهت نمی باشد.
زن اندکی فکر کرد و سپس پاسخ داد: آری کوتاهی از من است چون وقتی که این کودک در رحم من بود به منزل همسایه رفتم و در آنجا چشمم به اناری که بر درخت آنها بود افتاد، من که هوس خوردن انار کرده بودم بدون اجازه سوزنی در انار درخت آنها فرو بردم و از آب آن مکیدم.
پدرم علامه گفت: موضوع روشن شد همان مکیدن آب انار حرام بوده است که سبب شد امروز او سوزنی به مشک سقا بزند.(438)
- معاویه

حقیقتی را از یک عالم سنی بشنوید

بیهقی از علمای اهل سنت است او مردی زاهد و قانع بود وقتی از او سؤال کردند: آیا معاویه به خاطر جنگ با علی از ایمان بیرون رفته است یا نه؟ در جواب گفت: معاویه وارد ایمان نشده بود تا از آن بیرون رفته باشد بلکه در زمان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از کفر به نفاق وارد شد و سپس به همان کفر اصلی برگشت.
بیهقی صاحب تألیفاتی است مانند سنن کبیر و سنن صغیر، و دلائل النبوة و شعب الایمان او در سال 458 در نیشابور وفات یافت و او را به بیهق بردند، بیهق نزدیک سبزوار است.(439)
- اهل سنت