فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

نصیحت کودکی به یک عالم بزرگ

امام حنیفه کوفی - عارف بزرگ - روزی کودکی را دید که از راهی گل آلود می گذشت به او گفت: مواظب باش تا در گل زمین نخوری و آلوده نشوی.
پسرک در جواب گفت: ای پیشوای مردمان افتادن من سهل است که اگر بیفتم، زود برخیزم و از افتادنم کسی را رنج و گزند نرسد تو خود را مواظب باش و نیکو بدار که اگر بلغزی تمام مسلمانان که پیرو تواند بلغزند و برخاستن ایشان سخت دشوار باشد.
امام حنیفه از گفته پرمغز پسر در عجب شد و چون آن روز بر فراز منبر شد به یاران و پیروان خود گفت: اگر در مسئله ای رأی و دلیل روشنتر و درست تر از آنچه می گویم دریافتید بگوئید تا همگی از آن متابعت کنیم و گمراه نشویم.(435)
- علامه مجلسی

پدر علامه مجلسی و دقت در تربیت فرزندش

علامه مجلسی رحمة الله علیه، فرزند هفت ساله ای بود که با پدر خود به مسجد آمد و با سوزنی که در دست داشت مشک آب سقائی را سوراخ کرد سقا صدایش را به اعتراض بلند کرد، پدر علامه که فوق العاده نگران شده بود وقتی به خانه آمد به همسرش گفت: من در تربیت این کودک کوتاهی نکرده ام اما توجه باید کرد که کار امروز کودک ما بی جهت نمی باشد.
زن اندکی فکر کرد و سپس پاسخ داد: آری کوتاهی از من است چون وقتی که این کودک در رحم من بود به منزل همسایه رفتم و در آنجا چشمم به اناری که بر درخت آنها بود افتاد، من که هوس خوردن انار کرده بودم بدون اجازه سوزنی در انار درخت آنها فرو بردم و از آب آن مکیدم.
پدرم علامه گفت: موضوع روشن شد همان مکیدن آب انار حرام بوده است که سبب شد امروز او سوزنی به مشک سقا بزند.(436)
- تربیت

پدر علامه مجلسی و دقت در تربیت فرزندش

علامه مجلسی رحمة الله علیه، فرزند هفت ساله ای بود که با پدر خود به مسجد آمد و با سوزنی که در دست داشت مشک آب سقائی را سوراخ کرد سقا صدایش را به اعتراض بلند کرد، پدر علامه که فوق العاده نگران شده بود وقتی به خانه آمد به همسرش گفت: من در تربیت این کودک کوتاهی نکرده ام اما توجه باید کرد که کار امروز کودک ما بی جهت نمی باشد.
زن اندکی فکر کرد و سپس پاسخ داد: آری کوتاهی از من است چون وقتی که این کودک در رحم من بود به منزل همسایه رفتم و در آنجا چشمم به اناری که بر درخت آنها بود افتاد، من که هوس خوردن انار کرده بودم بدون اجازه سوزنی در انار درخت آنها فرو بردم و از آب آن مکیدم.
پدرم علامه گفت: موضوع روشن شد همان مکیدن آب انار حرام بوده است که سبب شد امروز او سوزنی به مشک سقا بزند.(437)
- لقمه حرام