فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

او دیروز شاگرد من و امروز استاد من است

علی بن سلیمان بحرانی فقیه جلیل القدر پیش از آنکه به خدمت مرحوم شیخ بها رفته و از او کسب علم نماید شاگرد شیخ فاضل و فقیه کامل محمد بن حسن رجب بحرانی بود سپس رفت از خدمت مرحوم شیخ بها کسب دانش کرد و به درجات عالیه رسید و پس از مراجعت به تعلیم و تدریس و تربیت پرداخت، از کسانی که پای درسش حاضر می شد استاد سابقش محمد بن حسن رجب بود که مرتب می آمد و در پای درس شاگردش نشسته و استفاده می کرد تا اینکه عده ای به او ایراد گرفته و اعتراض کردند به اینکه او دیروز شاگرد تو بوده است امروز چگونه تو او را به استادی پذیرفتی ولی آن بزرگوار که عالم باورع و تقوا و انصاف بود گفت: این شخص اکنون در علم از من و از دیگران بالاتر است و مقام استادی دارد.(433)
- کرامات

دیدم گلها و گیاهان ذکر خدا می گفتند

حضرت حجة الاسلام آقای آقا سعید اشراقی نقل کرد: از اخویهای خودم شنیدم که گفتند مرحوم جد ما آقای حاج شیخ محمد تقی ارباب در میان مزرعه خود در خارج شهر قم نشسته و مشغول خواندن دعا و ذکر بود، در همان حال ناگهان دیدند ایشان به روزی زمین افتاد و بیهوش شد وقتی که ایشان را به هوش آوردند و علت بیهوشی را پرسیدند. فرمود: من در حالی که مشغول ذکری بودم ناگهان متوجه شدم دیدم که در اطراف من هر چه گلها و گیاهان هستند همه تسبیح و ذکر می گویند، من از مشاهده این امر که برایم سابقه نداشت و غیرعادی بود حیرت زده و مبهوت شدم آری: یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض
آنچه در آسمانها و زمین است خدا را تسبیح نمایند.
و ان من شی ء الا یسبح بحمده هیچ چیزی نیست مگر اینکه حمد و تسبیح خدا کنند.
هر گیاهی که از زمین روید - وحده لا شریک له گوید
دیگری گوید:
گر ترا از غیب چشمی باز شد - با تو ذرات جهان همراز شد
جمله موجودات این کون و مکان - با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیر و باهشیم - از شما نامحرمان ما خامشیم
- ذکر

دیدم گلها و گیاهان ذکر خدا می گفتند

حضرت حجة الاسلام آقای آقا سعید اشراقی نقل کرد: از اخویهای خودم شنیدم که گفتند مرحوم جد ما آقای حاج شیخ محمد تقی ارباب در میان مزرعه خود در خارج شهر قم نشسته و مشغول خواندن دعا و ذکر بود، در همان حال ناگهان دیدند ایشان به روزی زمین افتاد و بیهوش شد وقتی که ایشان را به هوش آوردند و علت بیهوشی را پرسیدند. فرمود: من در حالی که مشغول ذکری بودم ناگهان متوجه شدم دیدم که در اطراف من هر چه گلها و گیاهان هستند همه تسبیح و ذکر می گویند، من از مشاهده این امر که برایم سابقه نداشت و غیرعادی بود حیرت زده و مبهوت شدم آری: یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض
آنچه در آسمانها و زمین است خدا را تسبیح نمایند.
و ان من شی ء الا یسبح بحمده هیچ چیزی نیست مگر اینکه حمد و تسبیح خدا کنند.
هر گیاهی که از زمین روید - وحده لا شریک له گوید
دیگری گوید:
گر ترا از غیب چشمی باز شد - با تو ذرات جهان همراز شد
جمله موجودات این کون و مکان - با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیر و باهشیم - از شما نامحرمان ما خامشیم
- سخن حق