فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

او دیروز شاگرد من و امروز استاد من است

علی بن سلیمان بحرانی فقیه جلیل القدر پیش از آنکه به خدمت مرحوم شیخ بها رفته و از او کسب علم نماید شاگرد شیخ فاضل و فقیه کامل محمد بن حسن رجب بحرانی بود سپس رفت از خدمت مرحوم شیخ بها کسب دانش کرد و به درجات عالیه رسید و پس از مراجعت به تعلیم و تدریس و تربیت پرداخت، از کسانی که پای درسش حاضر می شد استاد سابقش محمد بن حسن رجب بود که مرتب می آمد و در پای درس شاگردش نشسته و استفاده می کرد تا اینکه عده ای به او ایراد گرفته و اعتراض کردند به اینکه او دیروز شاگرد تو بوده است امروز چگونه تو او را به استادی پذیرفتی ولی آن بزرگوار که عالم باورع و تقوا و انصاف بود گفت: این شخص اکنون در علم از من و از دیگران بالاتر است و مقام استادی دارد.(431)
- تقوا

او دیروز شاگرد من و امروز استاد من است

علی بن سلیمان بحرانی فقیه جلیل القدر پیش از آنکه به خدمت مرحوم شیخ بها رفته و از او کسب علم نماید شاگرد شیخ فاضل و فقیه کامل محمد بن حسن رجب بحرانی بود سپس رفت از خدمت مرحوم شیخ بها کسب دانش کرد و به درجات عالیه رسید و پس از مراجعت به تعلیم و تدریس و تربیت پرداخت، از کسانی که پای درسش حاضر می شد استاد سابقش محمد بن حسن رجب بود که مرتب می آمد و در پای درس شاگردش نشسته و استفاده می کرد تا اینکه عده ای به او ایراد گرفته و اعتراض کردند به اینکه او دیروز شاگرد تو بوده است امروز چگونه تو او را به استادی پذیرفتی ولی آن بزرگوار که عالم باورع و تقوا و انصاف بود گفت: این شخص اکنون در علم از من و از دیگران بالاتر است و مقام استادی دارد.(432)
- استاد

او دیروز شاگرد من و امروز استاد من است

علی بن سلیمان بحرانی فقیه جلیل القدر پیش از آنکه به خدمت مرحوم شیخ بها رفته و از او کسب علم نماید شاگرد شیخ فاضل و فقیه کامل محمد بن حسن رجب بحرانی بود سپس رفت از خدمت مرحوم شیخ بها کسب دانش کرد و به درجات عالیه رسید و پس از مراجعت به تعلیم و تدریس و تربیت پرداخت، از کسانی که پای درسش حاضر می شد استاد سابقش محمد بن حسن رجب بود که مرتب می آمد و در پای درس شاگردش نشسته و استفاده می کرد تا اینکه عده ای به او ایراد گرفته و اعتراض کردند به اینکه او دیروز شاگرد تو بوده است امروز چگونه تو او را به استادی پذیرفتی ولی آن بزرگوار که عالم باورع و تقوا و انصاف بود گفت: این شخص اکنون در علم از من و از دیگران بالاتر است و مقام استادی دارد.(433)
- کرامات