فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

محقق اعرجی و همسر باتقوای او و ایثار آنان به یتیمان

گفته اند که محقق اعرجی سید محسن حسینی همسر علویه ای داشت که در زهد و تقوا بی نظیر و ضرب المثل بود و دوک ریسی می کرد. زمانی در سید ضعفی و ناتوانی مشاهده کرد، و از وجه دوک ریسی خود مقداری برنج عنبر بو همراه با اندکی گوشت مرغ تهیه کرد، هنگامی که غذای مذکور را نزد سید حاضر کردند سید فرمود: راست بگو این غذا را برای آن درست کرده ای که همسر تو هستم یا به آن جهت که از سادات و علمایم؟
پاسخ داد به خدا سوگند که در تهیه این غذا جز رضای خدا نظر دیگری نداشتم، زیرا دیدم شما که از علمای آل محمدید و اینگونه ناتوانید، خواستم تا قوتی در بدن شما بوجود آید.
سید فرمود: اجازه می دهید که با این غذا هر طوری که خواستم عمل کنم؟ زن تسلیم شد، سپس سید آنها را برای یتیمانی که در همان نزدیکی می زیستند فرستاد و فرمود: آیا این عده از یتیمان در تمام عمرشان چنین غذائی خورده اند؟
علویه اظهار داشت: چنان است که می فرمائید، در تمام عمرشان از چنین غذائی استفاده نکرده اند، سید فرمود: هرگاه آنان از این غذا بخورند به نفع من و تو است و قوت و نیرو از خداوند توانا است.(423)
- زهد

محقق اعرجی و همسر باتقوای او و ایثار آنان به یتیمان

گفته اند که محقق اعرجی سید محسن حسینی همسر علویه ای داشت که در زهد و تقوا بی نظیر و ضرب المثل بود و دوک ریسی می کرد. زمانی در سید ضعفی و ناتوانی مشاهده کرد، و از وجه دوک ریسی خود مقداری برنج عنبر بو همراه با اندکی گوشت مرغ تهیه کرد، هنگامی که غذای مذکور را نزد سید حاضر کردند سید فرمود: راست بگو این غذا را برای آن درست کرده ای که همسر تو هستم یا به آن جهت که از سادات و علمایم؟
پاسخ داد به خدا سوگند که در تهیه این غذا جز رضای خدا نظر دیگری نداشتم، زیرا دیدم شما که از علمای آل محمدید و اینگونه ناتوانید، خواستم تا قوتی در بدن شما بوجود آید.
سید فرمود: اجازه می دهید که با این غذا هر طوری که خواستم عمل کنم؟ زن تسلیم شد، سپس سید آنها را برای یتیمانی که در همان نزدیکی می زیستند فرستاد و فرمود: آیا این عده از یتیمان در تمام عمرشان چنین غذائی خورده اند؟
علویه اظهار داشت: چنان است که می فرمائید، در تمام عمرشان از چنین غذائی استفاده نکرده اند، سید فرمود: هرگاه آنان از این غذا بخورند به نفع من و تو است و قوت و نیرو از خداوند توانا است.(424)
- ایثار

محقق اعرجی و همسر باتقوای او و ایثار آنان به یتیمان

گفته اند که محقق اعرجی سید محسن حسینی همسر علویه ای داشت که در زهد و تقوا بی نظیر و ضرب المثل بود و دوک ریسی می کرد. زمانی در سید ضعفی و ناتوانی مشاهده کرد، و از وجه دوک ریسی خود مقداری برنج عنبر بو همراه با اندکی گوشت مرغ تهیه کرد، هنگامی که غذای مذکور را نزد سید حاضر کردند سید فرمود: راست بگو این غذا را برای آن درست کرده ای که همسر تو هستم یا به آن جهت که از سادات و علمایم؟
پاسخ داد به خدا سوگند که در تهیه این غذا جز رضای خدا نظر دیگری نداشتم، زیرا دیدم شما که از علمای آل محمدید و اینگونه ناتوانید، خواستم تا قوتی در بدن شما بوجود آید.
سید فرمود: اجازه می دهید که با این غذا هر طوری که خواستم عمل کنم؟ زن تسلیم شد، سپس سید آنها را برای یتیمانی که در همان نزدیکی می زیستند فرستاد و فرمود: آیا این عده از یتیمان در تمام عمرشان چنین غذائی خورده اند؟
علویه اظهار داشت: چنان است که می فرمائید، در تمام عمرشان از چنین غذائی استفاده نکرده اند، سید فرمود: هرگاه آنان از این غذا بخورند به نفع من و تو است و قوت و نیرو از خداوند توانا است.(425)
- برزخ