فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

داستان شیخ حسنعلی و میرزا جعفر طبیب

آقای علی مقدادی گفته است: پدرم (شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی) برای تحصیل علم سفری به شیراز کردند و چندی در آنجا مقیم شدند و در این مدت کتاب قانون بوعلی سینا را نزد طبیب معروف و مشهور عصر مرحوم حاج میرزا جعفر طبیب تحصیل و تعلم نمودند.
پدرم می فرمود: صبح ها در مطب حاج میرزا جعفر به معاینه مرضی و نسخه نویسی سرگرم بودم و عصرها کتاب قانون بوعلی را نزد وی می خواندم.
روش حاجی بر این بود که حق الزحمه ای برای معالجه بیماران خود معین نمی کرد و هرکس هر مبلغ می خواست در قلمدان او می گذاشت و اگر بیماری چیزی نمی داد از وی مطالعه نمی کرد، درآمد حاجی از مطب خود روزانه هشت یا نه قران (ریال) تجاوز نمی کرد و او هم از کمی درآمد شکایت نداشت، یک روز که به سر کار خود آمد گفت: خداوندا، مرا امروز مهمان آمده است به فرشتگانت امر فرما تا وجه لازم را فرود آورند.
آنروز درآمد مطب سی و پنج ریال شد، و یکروز هم از خدا خواست که فرشتگان را امر کند تا پول برای خرید انگور جهت تهیه سرکه بیاورند، در آنروز هم عایدی وی چهل و پنج ریال شد لیکن در روزهای دیگر نه درآمد وی تغییر محسوسی داشت و نه او عرض حاجتی می کرد، در مدتی که من در مطب او سرگرم بودم سه هزار بیمار را معاینه کردیم و نسخه دادیم و هیچ بیماری برای بهبود مرض خود محتاج به مراجعه سومین بار نگردید و تنها در این میان سه تن از ایشان تلف شدند که حاجی خود از پیش خبر داده بود که هر بیماری که وارد مطب می شد حاجی نگاهی به رخسار او می کرد نوع بیماری او را تشخیص می داد.(398)
- شیخ حسنعلی نخودکی

لباس های خود را به دزدان بخشید که بر آنها حلال باشد

مرحوم شیخ حسن (نخودکی) اصفهانی(ره) یکی از شاگردان مرحوم میرزای بزرگ شیرازی که در خراسان ساکن شد و آنجا را وطن خود قرار داد مردی بزرگوار و دارای ختومات و ادعیه بود.
نقل می کنند که وقتی از کوفه به نجف اشرف می رفت در راه جمعی از دزدان او را وادار کردند که لباسهایش را کنده و به آنها تحویل دهد، مرحوم شیخ هم لباسهایش را به جز ساتر بیرون آورده به دزدان داده و فرمود: من این لباسها را به شما بخشیدم تا شما گرفتار معصیت خدا نشوید زیرا اگر اینها را نبخشم غصب است و مال غصبی حرام است.
موقعی که دزدها این چنین بزرگواری را از آن مرحوم دیدند لباسها را به او پس داده و به دست او توبه کردند.(399)
- بزرگواری

لباس های خود را به دزدان بخشید که بر آنها حلال باشد

مرحوم شیخ حسن (نخودکی) اصفهانی(ره) یکی از شاگردان مرحوم میرزای بزرگ شیرازی که در خراسان ساکن شد و آنجا را وطن خود قرار داد مردی بزرگوار و دارای ختومات و ادعیه بود.
نقل می کنند که وقتی از کوفه به نجف اشرف می رفت در راه جمعی از دزدان او را وادار کردند که لباسهایش را کنده و به آنها تحویل دهد، مرحوم شیخ هم لباسهایش را به جز ساتر بیرون آورده به دزدان داده و فرمود: من این لباسها را به شما بخشیدم تا شما گرفتار معصیت خدا نشوید زیرا اگر اینها را نبخشم غصب است و مال غصبی حرام است.
موقعی که دزدها این چنین بزرگواری را از آن مرحوم دیدند لباسها را به او پس داده و به دست او توبه کردند.(400)
- امام خمینی