فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

برنامه کار و زهد مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی

آقای علی مقدادی گوید: مرحوم پدرم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی اعلی الله مقامه در کلیه ساعات روز و شب، برای رفع حوائج حاجتمندان و درماندگان آماده بودند، روزی عرضه داشتم: خوب است برای مراجعه مردم وقتی مقرر شود. فرمود پسرم: لیس عند ربنا صباح و لا مساء آن کس که برای رضای خدا به خلق خدمت می کند، نباید که وقتی معین کند.
پدرم در ابتدای شبها پس از اتمام فریضه به نگارش پاسخ نامه ها و انجام خواسته های مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا طلوع آفتاب به نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند پس از طلوع خورشید اندکی استراحت می فرمودند و بعد از آن تا ظهر به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت دارو برای بیماران می نشستند و عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و پس از آن نیز به پاسخ گوئی و رفع نیازمندیهای محتاجان و گرفتاران مشغول بودند و در تمام سال پس از طلوع آفتاب و یا ساعتی در بعد از ظهر استراحتی کوتاه می فرمودند.
در سال 1314 هجری یکی از سادات محترم مشهد برای ایشان سجاده ای و رختخوابی هدیه فرستاد، در جواب فرموده بودند: سجاده را به خاطر سیادت شما که رعایت حرمتش را بر خود واجب می دانم می پذیرم ولی به رختخواب نیازم نیست زیرا که بیست و پنجسال است که پشت و پهلو بر بستر استراحت ننهاده ام.
آری بندگان خدا اینگونه عمل می کردند و این چنین بودند.
رحم الله معشر الماضین - که به مردی قدم نهادندی
راحت جان بندگان خدا - راحت جان خود شمردندی(390)
- خدمت به خلق

برنامه کار و زهد مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی

آقای علی مقدادی گوید: مرحوم پدرم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی اعلی الله مقامه در کلیه ساعات روز و شب، برای رفع حوائج حاجتمندان و درماندگان آماده بودند، روزی عرضه داشتم: خوب است برای مراجعه مردم وقتی مقرر شود. فرمود پسرم: لیس عند ربنا صباح و لا مساء آن کس که برای رضای خدا به خلق خدمت می کند، نباید که وقتی معین کند.
پدرم در ابتدای شبها پس از اتمام فریضه به نگارش پاسخ نامه ها و انجام خواسته های مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا طلوع آفتاب به نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند پس از طلوع خورشید اندکی استراحت می فرمودند و بعد از آن تا ظهر به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت دارو برای بیماران می نشستند و عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و پس از آن نیز به پاسخ گوئی و رفع نیازمندیهای محتاجان و گرفتاران مشغول بودند و در تمام سال پس از طلوع آفتاب و یا ساعتی در بعد از ظهر استراحتی کوتاه می فرمودند.
در سال 1314 هجری یکی از سادات محترم مشهد برای ایشان سجاده ای و رختخوابی هدیه فرستاد، در جواب فرموده بودند: سجاده را به خاطر سیادت شما که رعایت حرمتش را بر خود واجب می دانم می پذیرم ولی به رختخواب نیازم نیست زیرا که بیست و پنجسال است که پشت و پهلو بر بستر استراحت ننهاده ام.
آری بندگان خدا اینگونه عمل می کردند و این چنین بودند.
رحم الله معشر الماضین - که به مردی قدم نهادندی
راحت جان بندگان خدا - راحت جان خود شمردندی(391)
- زهد

برنامه کار و زهد مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی

آقای علی مقدادی گوید: مرحوم پدرم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی اعلی الله مقامه در کلیه ساعات روز و شب، برای رفع حوائج حاجتمندان و درماندگان آماده بودند، روزی عرضه داشتم: خوب است برای مراجعه مردم وقتی مقرر شود. فرمود پسرم: لیس عند ربنا صباح و لا مساء آن کس که برای رضای خدا به خلق خدمت می کند، نباید که وقتی معین کند.
پدرم در ابتدای شبها پس از اتمام فریضه به نگارش پاسخ نامه ها و انجام خواسته های مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا طلوع آفتاب به نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند پس از طلوع خورشید اندکی استراحت می فرمودند و بعد از آن تا ظهر به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت دارو برای بیماران می نشستند و عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و پس از آن نیز به پاسخ گوئی و رفع نیازمندیهای محتاجان و گرفتاران مشغول بودند و در تمام سال پس از طلوع آفتاب و یا ساعتی در بعد از ظهر استراحتی کوتاه می فرمودند.
در سال 1314 هجری یکی از سادات محترم مشهد برای ایشان سجاده ای و رختخوابی هدیه فرستاد، در جواب فرموده بودند: سجاده را به خاطر سیادت شما که رعایت حرمتش را بر خود واجب می دانم می پذیرم ولی به رختخواب نیازم نیست زیرا که بیست و پنجسال است که پشت و پهلو بر بستر استراحت ننهاده ام.
آری بندگان خدا اینگونه عمل می کردند و این چنین بودند.
رحم الله معشر الماضین - که به مردی قدم نهادندی
راحت جان بندگان خدا - راحت جان خود شمردندی(392)
- اولیاء خدا