فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

رؤیای میرزا یحیی ابهری و روضه وداع امام حسین علیه السلام

مرحوم میرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید علامه مجلسی (ره) در صحن مطهر سیدالشهداء - علیه السلام - در طرف پائین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت کند کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه طاهره - سلام الله علیها - می فرماید: اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید.
یعنی ذکر بکن مصائبی را که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد، مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق بسیار جمع شدند و گریه شدیدی نمودند که مثل آن را در عمرم ندیده بودم.
مرحوم محدث قمی گوید: در همان مبشره نومیه است که حضرت امام حسین - علیه السلام - به وی فرمود قولوا لاولیائنا و امنائنا یهتمون فی اقامة مصائبنا، بگوئید به دوستان و امنای ما اهمیت بدهند به اقامه عزا و سوگواری ما.(378)
- عزاداری

رؤیای میرزا یحیی ابهری و روضه وداع امام حسین علیه السلام

مرحوم میرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید علامه مجلسی (ره) در صحن مطهر سیدالشهداء - علیه السلام - در طرف پائین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت کند کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه طاهره - سلام الله علیها - می فرماید: اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید.
یعنی ذکر بکن مصائبی را که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد، مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق بسیار جمع شدند و گریه شدیدی نمودند که مثل آن را در عمرم ندیده بودم.
مرحوم محدث قمی گوید: در همان مبشره نومیه است که حضرت امام حسین - علیه السلام - به وی فرمود قولوا لاولیائنا و امنائنا یهتمون فی اقامة مصائبنا، بگوئید به دوستان و امنای ما اهمیت بدهند به اقامه عزا و سوگواری ما.(379)
- شعر

افتخار نوکری امام حسین علیه السلام

من غلام پیر و گمنام و پریشان حسینم - من نمک پرورده و مرهون احسان حسینم
شغل مداحی او را کرده ام بر خود فریضه - مورد الطاف و احسان فراوان حسینم
مهر او آمیخته چون شیر مادر در وجودم - پا پیاده سر نهاده در بیابان حسینم
نیمه نانی تا مرا در سفره باشد شکر گویم - نیمه جانی تا بود باقی ثناخوان حسینم
بانک هل من ناصرش را میرسانم بر خلایق - ناشر پیغام و پابندی پیمان حسینم چون نبودم کربلا تا در رکابش جان سپارم - تا نفس باشد مرا مداح یاران حسینم
گر نکردم خدمت شایسته ای پس شرمسارم - شیعه کامل نباشم از محبان حسینم
میکنم یاد از مصیبتهای گوناگون او را - میستانم گریه و هم خویش گریان حسینم
دوستانش را کنم آگاه از اهداف پاکش - پر شکسته بلبلی در باغ و بستان حسینم
آرزوی پای بوسیش بسر می پرورانم - کی شود یارب کنی یکروز مهمان حسینم
ذره ای بی قدرم و در آرزوی آفتابم - تشنه ام در جستجوی آب حیوان حسینم
مستمندم رو به درگاه کریمی می گذارم - دردمندم عاجزم محتاج درمان حسینم
عاجزم از شکر این نعمت که گردیده نصیبم - هم حسینی هستم و هم بر سر خوان حسینم
از مؤلف
- امام حسین(ع)