فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

رؤیای میرزا یحیی ابهری و روضه وداع امام حسین علیه السلام

مرحوم میرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید علامه مجلسی (ره) در صحن مطهر سیدالشهداء - علیه السلام - در طرف پائین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت کند کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه طاهره - سلام الله علیها - می فرماید: اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید.
یعنی ذکر بکن مصائبی را که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد، مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق بسیار جمع شدند و گریه شدیدی نمودند که مثل آن را در عمرم ندیده بودم.
مرحوم محدث قمی گوید: در همان مبشره نومیه است که حضرت امام حسین - علیه السلام - به وی فرمود قولوا لاولیائنا و امنائنا یهتمون فی اقامة مصائبنا، بگوئید به دوستان و امنای ما اهمیت بدهند به اقامه عزا و سوگواری ما.(377)
- روضه

رؤیای میرزا یحیی ابهری و روضه وداع امام حسین علیه السلام

مرحوم میرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید علامه مجلسی (ره) در صحن مطهر سیدالشهداء - علیه السلام - در طرف پائین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت کند کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه طاهره - سلام الله علیها - می فرماید: اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید.
یعنی ذکر بکن مصائبی را که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد، مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق بسیار جمع شدند و گریه شدیدی نمودند که مثل آن را در عمرم ندیده بودم.
مرحوم محدث قمی گوید: در همان مبشره نومیه است که حضرت امام حسین - علیه السلام - به وی فرمود قولوا لاولیائنا و امنائنا یهتمون فی اقامة مصائبنا، بگوئید به دوستان و امنای ما اهمیت بدهند به اقامه عزا و سوگواری ما.(378)
- عزاداری

رؤیای میرزا یحیی ابهری و روضه وداع امام حسین علیه السلام

مرحوم میرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید علامه مجلسی (ره) در صحن مطهر سیدالشهداء - علیه السلام - در طرف پائین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت کند کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه طاهره - سلام الله علیها - می فرماید: اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید.
یعنی ذکر بکن مصائبی را که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد، مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق بسیار جمع شدند و گریه شدیدی نمودند که مثل آن را در عمرم ندیده بودم.
مرحوم محدث قمی گوید: در همان مبشره نومیه است که حضرت امام حسین - علیه السلام - به وی فرمود قولوا لاولیائنا و امنائنا یهتمون فی اقامة مصائبنا، بگوئید به دوستان و امنای ما اهمیت بدهند به اقامه عزا و سوگواری ما.(379)
- شعر