فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سردار کابلی در خواب دید اوراق قرآن زیر دست و پاست

مرحوم سردار کابلی فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پای مردم افتاده است و در کوچه و بازار پراکنده شده است، با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کردم که: وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته از بین می رود و طوری می شود که همگان گوئی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگدمال می کنند و چنان شد که همه دیدند آن همه مفاسد و بیدینی را.(359)
- علمای دینی

سردار کابلی در خواب دید اوراق قرآن زیر دست و پاست

مرحوم سردار کابلی فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پای مردم افتاده است و در کوچه و بازار پراکنده شده است، با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کردم که: وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته از بین می رود و طوری می شود که همگان گوئی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگدمال می کنند و چنان شد که همه دیدند آن همه مفاسد و بیدینی را.(360)
- دوران ستم شاهی

سردار کابلی در خواب دید اوراق قرآن زیر دست و پاست

مرحوم سردار کابلی فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پای مردم افتاده است و در کوچه و بازار پراکنده شده است، با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کردم که: وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته از بین می رود و طوری می شود که همگان گوئی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگدمال می کنند و چنان شد که همه دیدند آن همه مفاسد و بیدینی را.(361)
- علمای دینی