فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

عزت نفس و قناعت مرحوم سردار کابلی

مؤلف کتاب زندگانی سردار کابلی می نویسد: به علت تسلطی که وی بر زبانهای اردو، انگلیسی، عربی، و هندی و عبری داشت، در ایام جوانیش مرحوم مخبرالسلطنه هدایت و مرحوم میرزا عبدالرزاق خان مهندس بغایری او را به عنوان مترجم رسمی به وزارت خارجه ایران و سفارتخانه های انگلیس و آمریکا و عراق معرفی کرده بودند ولی ایشان این کار را در هیچ جا نپذیرفت، وقتی من علت استنکاف از قبول چنین کاری را جویا شدم او در پاسخ من این ابیات را خواند:
چو به نانی دو سه و خوردنکی - ساخته مختصری از چربو
در وثاقی دو سه گز در دو سه گز - با لباسی ز کهن یا از نو
می توان ساخت چه می باید بود - بسته بستگی تو بر تو(357)
- قناعت

عزت نفس و قناعت مرحوم سردار کابلی

مؤلف کتاب زندگانی سردار کابلی می نویسد: به علت تسلطی که وی بر زبانهای اردو، انگلیسی، عربی، و هندی و عبری داشت، در ایام جوانیش مرحوم مخبرالسلطنه هدایت و مرحوم میرزا عبدالرزاق خان مهندس بغایری او را به عنوان مترجم رسمی به وزارت خارجه ایران و سفارتخانه های انگلیس و آمریکا و عراق معرفی کرده بودند ولی ایشان این کار را در هیچ جا نپذیرفت، وقتی من علت استنکاف از قبول چنین کاری را جویا شدم او در پاسخ من این ابیات را خواند:
چو به نانی دو سه و خوردنکی - ساخته مختصری از چربو
در وثاقی دو سه گز در دو سه گز - با لباسی ز کهن یا از نو
می توان ساخت چه می باید بود - بسته بستگی تو بر تو(358)
- تعبیر

سردار کابلی در خواب دید اوراق قرآن زیر دست و پاست

مرحوم سردار کابلی فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پای مردم افتاده است و در کوچه و بازار پراکنده شده است، با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کردم که: وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته از بین می رود و طوری می شود که همگان گوئی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگدمال می کنند و چنان شد که همه دیدند آن همه مفاسد و بیدینی را.(359)
- علمای دینی